حکمت معاصر, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (139-161)

عنوان : ( بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیه )

نویسندگان: مریم عباس آبادعربی , علی حقی , علیرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صدرالمتالهین حیات را مبدا «ادراک» و «فعل» می داند و با توجه به اصول فلسفه خود مثل اصل اصالت، بساطت و تشکیک وجود ثابت کرد که حیات، حقیقتی تشکیکی است که در همه مراتب وجود سریان دارد. بنابراین طبق فلسفه ملاصدرا همه موجودات زنده هستند. در حالی که طبق فلسفه­های پیش از ملاصدرا در عالم طبیعت صرفاً حیوانات و انسان­ها دارای حیات دانسته می­شدند چراکه فقط این دو دسته دارای قوای مدرکه و محرکه بودند و گیاهان و جمادات فاقد این قوا بودند و در نتیجه طبق این­فلسفه­ها فاقد حیات دانسته می­شدند. این دیدگاه با آیات قرآن و مبانی فلسفه ملاصدرا قابل پذیرش نیست. در بسیاری از آیات قرآن به تسبیح عمومی همه موجودات اشاره می­کند، تسبیحی که برای انسان قابل فهم نیست. محتوای این آیات نشان­دهنده­ی این است که همه موجودات دارای آگاهی و حیات هستند. آگاهی و حیاتی که ملاصدرا توانست آن را با اصول فلسفه خود اثبات کند.

کلمات کلیدی

وجود حیات نفس علم قدرت ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087804,
author = {عباس آبادعربی, مریم and حقی, علی and کهنسال, علیرضا},
title = {بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیه},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0689},
pages = {139--161},
numpages = {22},
keywords = {وجود حیات نفس علم قدرت ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مفهوم و مصادیق حیات در قرآن و حکمت متعالیه
%A عباس آبادعربی, مریم
%A حقی, علی
%A کهنسال, علیرضا
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2021

[Download]