چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-10-25

عنوان : ( زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان )

نویسندگان: اسما آفتابی آرانی , جهانبخش دانشیان , عباس قادری , علیرضا عاشوری , محمدرضا آریانسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند قم در حوضه مرکزی ایران دارای فراوانی و تنوع وسیعی از روزن داران بنتیک با پوسته بزرگ هیالین است که امکان ارتباط بین این نهشته ها و بیوزونهای استاندارد آبهای کم عمق حوضه اروپا را فراهم می سازد. به منظور تعیین سن سازند قم و انطباق بیوزونها با بیوزونهای استاندارد الیگوسن - میوسن اروپا (بیوزونهایSBZ)، برش چینه نگاری خارزن واقع در شمال غربی اردستان مورد مطالعه قرار گرفت. حضور زون مارکرهای لپیدوسیکلینید و میوژیپسینید در رسوبات مورد مطالعه نشان دهنده انطباق خوبی با بیوزون SBZ23 است که بیانگر سن الیگوسن پسین (شاتین) می باشد. بنابراین ، به نظر می رسد که آخرین پیشروی آبراهه دریایی تتیس در ناحیه اردستان در الیگوسن پسین (شاتین) رخ داده و در طول میوسن این آبراهه بسته شده است.

کلمات کلیدی

, سازند قم, الیگوسن, خارزن, ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087936,
author = {آفتابی آرانی, اسما and جهانبخش دانشیان and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and محمدرضا آریانسب},
title = {زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند قم، الیگوسن، خارزن، ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان
%A آفتابی آرانی, اسما
%A جهانبخش دانشیان
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A محمدرضا آریانسب
%J چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]