دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( مد لسازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم )

نویسندگان: هادی اکبریان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان فوق بحرانی در خم مطالعه شده است. بدین منظور نتایج آزمایشات انجام شده در آزمایشگا ه که در 1 انجام شده است با نتایج مد لهای عددی / کانالی مستطیل شکل افقی با عرض 40 سانتیمتر و نسبت شعاع انحناء به عرض 5 و برای مدلسازی سه بعدی از )Roe2D( دو بعدی و سه بعدی مقایسه شده است . برای مدلسازی دو بعدی از مدل عددی رو به خوبی مقدار عمق آب در دیواره خارجی خم را برآورد Flow3D استفاده شده است. مدل Flow3D مدل عددی با افزایش Roe2D میکند و قادر به شبیهسازی رفتار جریان فوق بحرانی در خم است. با افزایش عدد فرود خطای مدل شدید روبرو م یشود. با مقایسه نتایج مدلهای عددی ملاحظه شد که فرض اساسی در استخراج معادلات آبهای کمعمق یعنی توزیع فشار هیدرواستاتیک که در نتیجه آن از اثرات شتاب قائم ذرات آب صرفنظر میشود، تأثیر زیادی در برآورد عمق جریان و موقعیت عمق حداکثر در خم دارد.

کلمات کلیدی

, جریان فوق بحرانی, کانال خمیده, حل عددی, امواج مور ب, آبهای کمعم ق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088011,
author = {اکبریان, هادی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مد لسازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جریان فوق بحرانی، کانال خمیده، حل عددی، امواج مور ب، آبهای کمعم ق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مد لسازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم
%A اکبریان, هادی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]