دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

Title : ( بهبود ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از ریزشمع مایل )

Authors: shadan abedini , Jafar Bolouri Bazaz ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه با افز ایش جمعیت و کاهش منابع تجدیدناپذیر نیاز بشر به استفاده از انرژ یهای تجدیدپذیر افز ایش یافته است. یک نمونه موفق از این انرژ یها، نیروی باد است که بوسیله توربینهای بادی قابل استخراج میباشد. اجرا و نصب توربینهای بادی از پیچیدگ یهای خاصی برخوردار است. از مهمترین اجزای ساز های توربین بادی پی آن است که در اثر توام بار افقی ناشی از باد و بار قائم ناشی از وزن خود توربین قرار م یگیرد. لذا طراحی پی باید به نوعی باشد تا در برابر بار ترکیبی مقاومت کافی داشته باشد. از طرف دیگر خود پی به تنهایی مقاومت چندانی در برابر بار افقی ندارد و نیاز است تا با استفاده از عناصر ساز های دیگر آن را تقویت کرد. یکی از این عناصر ریزشمعها هستند که به سبب قابلیت اجرا آسان و هزین ههای کم محبوب هستند. در این مقاله نیز بر روی پی تقویت شده با ریزشمع، در طول، زاویه و تعداد مختلف تحقیق شده است تا با رسیدن به حالت بهینهای از چینش، ظرفیت باربری پی را با کمترین هزینه افزایش داد. نتایج این تحقیق نشان داده است که هر چه طول ریزشمعها افزایش پیدا کند میزان بهبود ظرفیت باربری بیشتر م یشود. همچنین زاویه بهینه اجرای ریزشمع 30 درجه میباشد.

Keywords

, ریزشمع, ظرفیت باربری پی, بارگذاری ترکیبی, حالت بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088270,
author = {Abedini, Shadan and Bolouri Bazaz, Jafar},
title = {بهبود ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از ریزشمع مایل},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {ریزشمع، ظرفیت باربری پی، بارگذاری ترکیبی، حالت بهینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از ریزشمع مایل
%A Abedini, Shadan
%A Bolouri Bazaz, Jafar
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]