صفه, دوره (31), شماره (94), سال (2021-12) , صفحات (63-80)

عنوان : ( تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی شفیعا , علیرضا رضوانی , محسن طبسی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه بیش از هر زمان دیگری شهرها در فرایند جهانی شدن رقابت سختی را در پیش گرفتهاند، در این رقابت معماری معاصر نیز نقشی رو به رشد دارد؛ لیکن این قابلیت در شهرهای ایران کمتر مورد توجه بوده است. صاحبنظران بر این باورند که معماری معاصر میتواند زمینههای متعددی در رشد اقتصادی مناطق مختلف شهری برای شهروندان و همینطور جذب گردشگران فراهم کند. هدف در این تحقیق شناسایی چگونگی تأثیر شکلگیری آثار معماری بزرگمقیاس بر مؤلفههای مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصاد شهری است که برای این منظور از اطالعات قابلاستخراج از منابع مربوط به دو ساختمان بزرگمقیاس در شهر مشهد استفاده شده است؛ سؤال اصلی آن است که چگونه آثار معماری بزرگمقیاس میتوانند در توسعۀ اقتصاد شهری مؤثر باشند و چگونه میتوان ارزشهای افزودۀ ایجادشده توسط آثار معماری را شناسایی و ارزیابی کرد. ّی است و از »آنالیز هدانیک« و »روش تفاوت رویکرد تحقیق کم در تفاوتها«، که ابزاری مؤثر برای سنجش تأثیرات اقتصادی آثار معماری است، استفاده میشود. بر اساس یافتههای این تحقیق مشخص میگردد که شکلگیری پروژههای بزرگمقیاس سبب ایجاد مرغوبیت در ارزش واحدهای آپارتمانی مجاور به میزان 50 ٪میشود و الگوی قیمتگذاری واحدهای آپارتمانی محدوده را تغییر میدهد، افزایش قیمت ایجادشده در ارزش واحدهای آپارتمانی با فاصله از آثار معماری بزرگمقیاس نسبت معکوس دارد و تا شعاع 500 تا 750 متر افزایش قیمت واحدهای آپارتمانی به میزان 15 تا 25٪ ّی بیانگر بیشتر از میزان متوسط محدوده است. نتایج این تحقیق به صورت کم تأثیرات قابلتوجه و مثبت شکلگیری پروژۀ معماری بزرگمقیاس بر رونق در کسبوکار محدوده به منزلۀ عاملی مؤثر در رشد اقتصاد شهری است.

کلمات کلیدی

, آثار معماری بزرگ مقیاس, پروژه های شهری, توسعۀ اقتصاد شهری, آنالیز هدانیک, روش تفاوت در تفاوتها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088523,
author = {مهدی شفیعا and علیرضا رضوانی and محسن طبسی and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد},
journal = {صفه},
year = {2021},
volume = {31},
number = {94},
month = {December},
issn = {1683-870x},
pages = {63--80},
numpages = {17},
keywords = {آثار معماری بزرگ مقیاس، پروژه های شهری، توسعۀ اقتصاد شهری، آنالیز هدانیک، روش تفاوت در تفاوتها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و ارزیابی تأثیر آثار معماری بزرگ مقیاس بر توسعۀ اقتصادی شهر بر مبنای آنالیز هدانیک و روش تفاوت در تفاوتها نمونۀ موردی: آثار معماری بزرگ مقیاس منطقۀ 9 شهر مشهد
%A مهدی شفیعا
%A علیرضا رضوانی
%A محسن طبسی
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J صفه
%@ 1683-870x
%D 2021

[Download]