دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2021-12-08

عنوان : ( ١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد )

نویسندگان: ندا ابریشمی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , سمیه فدایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر افزایش سهم سیستم اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی شهر مشهد است، لذا بهترین طرح پیشنهادی شناسایی و به مدیران ارائه گردیده است تا استفاده از سیستم اتوبوسرانی به صورت مطلوب و موثر افزایش یابد. در این راستا، شناسایی عوامل موثر بر استفاده عموم مردم از اتوبوس حائز اهمیت است سپس بایستی چگونگی تاثیرگذاری هریک از این عوامل بر استفاده از اتوبوس بررسی و تعیین گردد. در این پژوهش برای اولین بار شبکه اتوبوسرانی شهر مشهد با نگاه سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجاییکه سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی سیستمی پویا با ابعاد گوناگون و عوامل متعددی است که این عوامل در طول زمان متغیر هستند، بنابراین جهت شناسایی عوامل موثر بر استفاده از حمل و نقل اتوبوسرانی از روش پویاییشناسی سیستمها استفاده شده است. همچنین از مطالعات پیشین داخلی و خارجی و خبرگان دانشگاهی و کارشناسان سازمان اتوبوسرانی شهر مشهد برای شناسایی و تایید عوامل موثر بر استفاده از اتوبوس و همچنین نمودار علی- معلولی بهره گرفته شده است و در نهایت طبق بررسی مدل و نظرات خبرگان، پیشنهاداتی برای تخصیص بهتر بودجه حمل و نقل اتوبوسرانی در جهت افزایش جذابیت سیستم اتوبوسرانی و افزایش سهم حمل و نقل اتوبوسرانی، ارائه شد.

کلمات کلیدی

, پویاییشناسی سیستم, حملونقل عمومی, تقاضای سفر با اتوبوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088537,
author = {ابریشمی, ندا and پویا, علیرضا and کاظمی, مصطفی and فدایی, سمیه},
title = {١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پویاییشناسی سیستم، حملونقل عمومی، تقاضای سفر با اتوبوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ١مدلسازیعلیو حلقویپویاییهایسیستمجهت افزایشسهم اتوبوسرانیدر حملونقل عمومیاز سفرهایشهریدر کلانشهر مشهد
%A ابریشمی, ندا
%A پویا, علیرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A فدایی, سمیه
%J دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2021

[Download]