دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2021-12-08

عنوان : ( شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد) )

نویسندگان: پروانه افتخاری , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بهبود سیستم حمل و نقل ریلی (مترو) مشهد میباشد. در این پژوهش، برای اولین بار، سیستم حمل و نقل ریلی (مترو) به صورت جداگانه با رویکرد پویایی شناسی سیستمها مورد بررسی قرار گرفتهاست. با توجه به این که تغییرات متغیرهای مربوط به سیستم حمل و نقل ریلی(مترو) با زمان معنا پیدا میکند بنابراین استفاده از پویای شناسی سیستمها برای رسیدن به هدف پژوهش، بهترین روش موجود میباشد. در پژوهش حاضر متغیرها پس از تایید خبرگان در طراحی مدل علی-حلقوی به کار گرفته شد و پس از آن مدل انباشت به کمک مدل علی-حلقوی ارائه و فرموله شد. مدلسازی در افق زمانی ٧ سال، از سال ١٣٩٣ الی ١٣٩٩ ، در دورههای فصلی ( ٢٧ دوره) انجام گرفت و بر اساس مدل طراحی شده شبیهسازی از سال ١٣٩٩ الی ١٤٠٨ انجام و دو سناریو افزایش بودجه کل بهبود و کاهش بودجه بهبود کل و دو سیاست بودجهای تعریف شد. نتیجهگیری و تحلیل سیاستها نشان داد که سیاست برتر، افزایش ٠,١ درصدی ضریب بودجه کیفیت فیزیکی و فنی در ازای کاهش ٠,١ درصدی ضریب بودجه هوشمندسازی میباشد و اجرای همزمان این سیاست با سناریوها موجب افزایش استفاده از مترو (در حالت خوشبینانه و بدبینانه) میشود.

کلمات کلیدی

, پویایی شناسی سیستمها, حمل و نقل عمومی, تقاضای سفر با مترو, استفاده از مترو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088539,
author = {افتخاری, پروانه and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا},
title = {شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پویایی شناسی سیستمها، حمل و نقل عمومی، تقاضای سفر با مترو، استفاده از مترو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستمها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد)
%A افتخاری, پروانه
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%J دومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2021

[Download]