پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, دوره (14), شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (17-36)

عنوان : ( طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیاد )

نویسندگان: مسعود برادران , محمدمهدی فراحی , مطهره آبادی خواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود آن که درباره اهمیت نقش نظام مدیریت استراتژیک در سازمان ها توافق کلی وجود دارد اما در زمینه نقش مدیریت استراتژیک در نظام آموزش بسنجد خلاء پژوهشی وجود دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است با رویکرد تئوری بنیانی، به ارائه الگویی جهت پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه پرداخته شود. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیات علمی متخصص در بحث مدیریت استراتژیک و همچنین مدیران با تجربه دانشگاه فردوسی بودند که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند. در این تحقیق نتیجه یافته های کیفی با کدگذاری داده‌های گردآوری شده به شیوه‌های مختلف مصاحبه، مشاهده ،اسناد و مدارک و به وسیله نرم افزار Maxqda تحلیل شد و موفق به استخراج 168 مفهوم و 15 مقوله، در قالب مدل پارادایمی مدیریت استراتژیک شامل عوامل درون دانشگاهی و عوامل برون دانشگاهی به عنوان شرایط علی، راهبردهای فرایندی و ساختاری ، توسعه مدیریت و منابع انسانی ، رهبری و سبک مدیریت، سیستم های کنترل، به عنوان راهبردهای پیاده سازی و فرهنگ سازمانی، نظام مدیریت دانش و اطلاعات، رویکرد نوآوری محوری به عنوان شرایط مداخله‌گر، عامل محیطی به عنوان عوامل زمینه‌ای و پیامد‌اقتصادی، پیامد اجتماعی فرهنگی، پیامد ساختاری فرآیندی و پیامد دستیابی اهداف و ارتقاء جایگاه دانشگاه به عنوان پیامدهای نظام مدیریت استراتژیک از طریق نظریه داده بنیاد شناسایی گردیده اند

کلمات کلیدی

مدیریت استراتژیک نظام آموزش دانشگاه تئوری بنیانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088660,
author = {مسعود برادران and فراحی, محمدمهدی and مطهره آبادی خواه},
title = {طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیاد},
journal = {پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی},
year = {2021},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5567},
pages = {17--36},
numpages = {19},
keywords = {مدیریت استراتژیک نظام آموزش دانشگاه تئوری بنیانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیاد
%A مسعود برادران
%A فراحی, محمدمهدی
%A مطهره آبادی خواه
%J پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
%@ 2008-5567
%D 2021

[Download]