پژوهش در ورزش تربیتی, سال (2021-11)

عنوان : ( شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کرونا )

نویسندگان: جواد غلامیان , احمد نظری ترشیزی , سمیه سمیعی , رامتین بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی و در زمان شیوع همه گیری کووید 19 بود. پژوهش حاضر ا از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری ـ اثبات‌گرایی بود. در اولین مرحله، از منابع کتابخانه‏ ای، نوشتاری، مقالات و مصاحبه‏های با 21 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، معلمان تربیت بدنی، کارشناسان، معاونان و مدیران آموزش و پرورش جهت مشخص نمودن عبارات کیو استفاده شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت‏ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید. در پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 26 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. یافته ها پنج الگوی ذهنی مهارت گرایان، امکانات گرایان، آموزش گرایان، تخصص گرایان و عوامل فردی را شناسایی کرد که در افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی موثر هستند. به طور کلی در الگوهای ذهنی شناسایی شده می توان یک اولویت بندی یا پیوستار قائل شد. برای توسعه سواد رسانه ای باید الگوی ذهنی آموزش گرایان مد نظر قرار گیرد، در ادامه باید به الگوی ذهنی مهارت گرایان اشاره کرد و سعی کرد مهارت هایی که منجر به بهترین استفاده از امکانات موجود است را تقویت کرد، به همین دلیل این الگوی ذهنی را نیز می‌توان به الگوی ذهنی امکانات گرایان اولویت داد و هر دو الگوی ذهنی تخصص گرایان و عوامل فردی را می توان در یک سطح قرار داد، زیرا تخصص زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل قبلی رعایت شده باشند.

کلمات کلیدی

, الگوهای ذهنی خبرگان, معلمان تربیت بدنی, سواد رسانه ای, آموزش مجازی, کووید 19
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088725,
author = {غلامیان, جواد and نظری ترشیزی, احمد and سمیعی, سمیه and بهشتی, رامتین},
title = {شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کرونا},
journal = {پژوهش در ورزش تربیتی},
year = {2021},
month = {November},
issn = {2538-2721},
keywords = {الگوهای ذهنی خبرگان، معلمان تربیت بدنی، سواد رسانه ای، آموزش مجازی، کووید 19},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کرونا
%A غلامیان, جواد
%A نظری ترشیزی, احمد
%A سمیعی, سمیه
%A بهشتی, رامتین
%J پژوهش در ورزش تربیتی
%@ 2538-2721
%D 2021

[Download]