اولین همایش ملی برند در ورزش , 2015-11-18

عنوان : ( عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی )

نویسندگان: یاسر احمدی , زهرا سادات میرزازاده , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابت پذیری یک موضوع مهم در بین سیاست گذاران صنایع مختلف می باشد. در این میان یکی از بحث برانگیز ترین صنایع، صنعت ورزش است چرا که امروزه صنعت ورزش به صنعتی بین المللی و درآمدزا تبدیل شده است. از طرفی رشد و نگهداری سطح وفاداری مشتریان یکی از عوامل مهم موفقیت بلندمدت در سرمایه گذاری است. هدف اصلی پژوهش: هدف از این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی می باشد. این مقاله همچنین می خواهد برندهای مورد توجه دانشجویان ورزشکار را مشخص نماید. روش و ابزار: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر مشهد می باشند که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران تعداد ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده توسط کینوزیا و همکاران استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهند که از ابعاد بررسی شده در این پژوهش، ابعاد اندازه و شهرت برند، قیمت و تنوع برند، جذابیت برند و کیفیت محصولات دارای برند بر وفاداری دانشجویان به برند تأثیر داشته است، در حالی که منحصر به فرد بودن برند و تبلیغات برند تأثیر معناداری بر وفاداری دانشجویان به برند کفش ورزشی نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که برند کفش ورزشی ریبوک در میان دانشجویان از محبوبیت بیشتری برخوردار است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای افزایش وفاداری مشتریان نسبت به برند نباید به همه ابعاد توجه یکسان داشت. تولید کنندگان کفش ورزشی علاوه بر اینکه به کیفیت محصولات خود توجه می کنند باید به تنوع در طرح های تولیدی و همچنین کاهش قیمت محصولات خود توجه نمایند. علاوه بر این فروشندگان کفش های ورزشی دارای برند نیز جهت افزایش فروش محصولات خود باید موارد ذکر شده را رعایت کنند.

کلمات کلیدی

, وفاداری به برند, کفش ورزشی, دانشجویان پسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088800,
author = {احمدی, یاسر and میرزازاده, زهرا سادات and کشتی دار, محمد},
title = {عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی},
booktitle = {اولین همایش ملی برند در ورزش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وفاداری به برند، کفش ورزشی، دانشجویان پسر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل مؤثر بر وفاداری به برند کفش ورزشی در میان دانشجویان پسر تربیت بدنی
%A احمدی, یاسر
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A کشتی دار, محمد
%J اولین همایش ملی برند در ورزش
%D 2015

[Download]