دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2017-07-06

عنوان : ( بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد )

نویسندگان: محسن رضایی , محمد کشتی دار , محمدعلی صاحبکاران , مهدی سلیمی , رضا سهیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: معلمان یکی از اقشار مهم و پرتلاش در آموزش جامعه هستند و سلامت روانی آنان دارای اهمیت بسزایی است. از این رو، هدف این تحقیق، مقایسه تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مدارس راهنمایی و متوسطه شهر مشهد بود.روش شناسی: این پژوهش از نوع نوع توصیفی بود از بین 2596 معلم(2462 معلم غیر تربیت بدنی و 134 معلم تربیت بدنی)، تعداد 127 معلم تربیت بدنی و 376 معلم غیر تربیت بدنی، پرسشنامه های تعهد سازمانی(OCQ (و فرسودگی شغلی مسلش (MBI (را به مدت 15-20 دقیقه تکمیل کردند. دادههای تحقیق با استفاده از آزمون ضریب -همبستگی اسپیرمن و در سطح (05/0 p ( تحلیل شدند.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تعهد سازمانی کلیه معلمان در سطح بالایی(34/11±28/83 (قرار داشت و میزان فرسودگی شغلی آنها در حد متوسطی (14/12±41/73 (بود.ضمنا تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی بالاتر از معلمان غیر تربیت بدنی است و همچنین معلمان تربیت بدنی فرسودگی شغلی کمتری را نسبت به معلمان غیر تربیت بدنی تجربه کردهاند.نتیجه گیری: رابطه منفی و معنی دار بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی نشان می دهد هر چه تعهد معلمان بالاتر باشد فرسودگی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, تعهد سازمانی, فرسودگی شغلی, معلمان تربیت بدنی , معلمان غیر تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088972,
author = {محسن رضایی and کشتی دار, محمد and صاحبکاران, محمدعلی and سلیمی, مهدی and سهیلی, رضا},
title = {بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، معلمان تربیت بدنی ، معلمان غیر تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر مشهد
%A محسن رضایی
%A کشتی دار, محمد
%A صاحبکاران, محمدعلی
%A سلیمی, مهدی
%A سهیلی, رضا
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2017

[Download]