هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18

عنوان : ( اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: مهسا غنی زاده , رضا خراسانی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد آلی به عنوان عوامل تعدیلکننده اثرات منفی تنش خشکی از جمله راهکارهای مقابله با این تنشها میباشد. در این تحقیق اثر برگپاشی اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم در اندام هوایی گیاه گندم بررسی شد. دو سطح اسید هیومیک و سه سطح عصاره سیر در تنش 54 درصد ظرفیت زراعی در کشت گندم مورد مطالعه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که عصاره سیر در مقایسه با اسید هیومیک تاثیر بیشتر و معنیداری بر وزن خشک و غلظت پتاسیم اندام هوایی داشت. برهمکنش این دو ترکیب نیز باعث افزایش پارامترهای اندازهگیری شده در مقایسه با شاهد شد که البته این افزایش در برخی موارد معنی‌دار نبود.

کلمات کلیدی

, اسیدهیومیک, تنش خشکی, عصاره سیر, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088996,
author = {غنی زاده, مهسا and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2021},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اسیدهیومیک، تنش خشکی، عصاره سیر، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی
%A غنی زاده, مهسا
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2021

[Download]