نقد و نظر, دوره (26), شماره (104), سال (2022-1) , صفحات (158-185)

عنوان : ( خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی )

نویسندگان: رسول حسین پور , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمان هستی گرا یکی از روش های نوین در عرصۀ روان درمانی است که در راستای شناسایی و حل دغدغه-های واپسینِ انسانی شکل گرفته است. اروین یالوم و ویکتور فرانکل دو تن از بلندنامانِ این عرصه اند که توانسته اند با پژوهش ها و دستاوردهای شایانی، مرز های این شاخۀ نوپا در روان درمانی را گسترش بخشند. اما میان این دو روان درمان گر اختلاف نظر وجود دارد: یالوم بر این باور است که بر اساس نگرش اگزیستانسیال، می باید معنا را در زندگی آفرید. در مقابل،فرانکل که پایه گذار روش معنادرمانیو «تحلیل وجودی»است، با دینی انگاشتن نهاد همۀ انسان ها، معتقد است که معنای زندگی از جنس یافتن است نه آفریدن و نهاهداء و بخشیدن؛ با این وصف که این معنا یا «لحظه ای» و وابسته به شخص است، و یا «کلی» که ابرمعنا و معنای غایی دانسته می شود. در این جُستار تلاش گردیده تا ضمن بررسی دیدگاه های این دو روان درمان گر، نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص گردد.بر این اساس، یالوم اگرچه دین و سنّت را منبع مناسبی برای معنامندی زندگی می داند، اما به هیچ روی آن را در مبنای نظریۀ خود دخالت نداده است. اما فرانکل با توجه به اهمیت نهاد دین و خدا در زندگی بشر، گرایش معنوی و فرامادی خود را با ارائۀ نظریۀ ابرمعناو امکان وجود جهانی فراتر از طبیعت روشن نموده است. پس از این مرحله نویسندگان بدین نتیجه دست یافتند که اگرچه دو دیدگاه «خلق و کشف معنا»در ظاهر تفاوت دارند، اما تهافت ندارند؛ بلکه امکان هم افزایی و اتخاذ رویکرد مکمّلی نسبت به یکدیگر را دارا هستند.

کلمات کلیدی

روان درمانی هستی گرا؛ معنای زندگی؛ خلق معنا؛ کشف معنا؛ معنای غایی (ابرمعنا).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089292,
author = {حسین پور, رسول and مسعودی, جهانگیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی},
journal = {نقد و نظر},
year = {2022},
volume = {26},
number = {104},
month = {January},
issn = {1062-8952},
pages = {158--185},
numpages = {27},
keywords = {روان درمانی هستی گرا؛ معنای زندگی؛ خلق معنا؛ کشف معنا؛ معنای غایی (ابرمعنا).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی
%A حسین پور, رسول
%A مسعودی, جهانگیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J نقد و نظر
%@ 1062-8952
%D 2022

[Download]