اقتصاد کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2021-12) , صفحات (95-128)

عنوان : ( تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان )

نویسندگان: سمیرا شایان مهر , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود صبوحی صابونی , شیدا رستگاری هنبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم به یکی از چالشهای بشر در سده اخیر مبدل شده است بهطوریکه بخش کشاورزی یکی از اصلیترین بخشهای متأثر از این پدیده میباشد. این تحقیق به بررسی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولهای منتخب و همچنین بر امنیت غذایی در منطقه خراسان میپردازد. بدین منظور از مدل دادههای ترکیبی و رویکرد تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برای بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولها برای تولید متغیرهای اقلیمی دمای SDSM در شهرستانهای منتخب استفاده شد. همچنین در این تحقیق، روش برای سال 0202 استفاده شد. نتایج نشان CanESM بیشینه، دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجیهای مدل 2 داد که متغیرهای دمای بیشینه، دمای کمینه و بارش اثر معنیداری بر عملکرد محصولات موردبررسی دارد. بهطوریکه این عاملها منجر به کاهش تولید گندم آبی، جو آبی و جو دیم در سال 0202 در مقایسه با سال پایه 841 به / موجودی سرانه گندم از 00 RCP 2.6, 4.5, میشود. یافتهها نشان میدهد، در سناریوهای اقلیمی 8.5 20/ 14 و 11 /81 ،41/ 14 به ترتیب به 14 / 821 ، و برای محصول جو از 01 / 821 و 10 /18 ،824/ ترتیب به 44 01 کیلوگرم /04 ،01/10 ،01/ 02 به ترتیب به 01 / کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش و برای محصول سیبزمینی از 04 به ازای هر نفر تغییر خواهد کرد. با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم همچون سرمایهگذاری بر روی فناوریهای نوین موردتوجه سیاستگذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, متغیرهای اقلیمی, تابع تولید تصادفی, SDSMریسک عملکرد, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089348,
author = {شایان مهر, سمیرا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and صبوحی صابونی, محمود and شیدا رستگاری هنبری},
title = {تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2021},
volume = {15},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-5524},
pages = {95--128},
numpages = {33},
keywords = {متغیرهای اقلیمی، تابع تولید تصادفی، SDSMریسک عملکرد،مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییر اقلیم و آثار آن بر امنیت غذایی در منطقه خراسان
%A شایان مهر, سمیرا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A صبوحی صابونی, محمود
%A شیدا رستگاری هنبری
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2021

[Download]