نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران , 2022-03-02

Title : ( کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو )

Authors: Hamideh Iranmanesh , Abbas Parchami , Bahram Sadeghpour Gildeh , Mehdi Jabbari Nooghabi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

آزمون فرضیه آمارییکروشموثر برایتصمیم گیریدر مورد کارایییکفرایند تولیدیاست. با در نظر گرفتن کیفیتفازیبه جایحدود مشخصاتفنی دقیق، می توانیم تصمیماتمطمئن تری برای بررسی توانایی کارایی فرایندهای تولیدی بگیریم. در این مقاله یکمطالعه کاربردی بر اساسکیفیتفازی با استفاده از شاخصیانگتینگارائه شده است. با توجه به پیچیدگی فرمول های شاخص های کارایی حتی تحتشرایط نرمال بودن داده ها، ممکن است با چالشعدم توانایی پیدا کردن توزیع آماری برآوردگر کارایی فرایند روبرو شویم. همچنین این چالشنیز برای آزمون کارایی فرایند بر اساسکیفیتفازی دیده می شود. رویکرد پیشنهادی به کار برده شده در این مطالعۀ کاربردی، یکتکنیکبرای آزمودن کارایی یک محصول تولیدی بر اساسکیفیتفازی و مبتنی بر تکنیک های نمونه گیری تصادفی به روششبیه سازی مونت کارلو استو قابلیتتعمیم برای انواع کیفیت های فازی را دارد. این مطالعه در صنعتخودروسازی مبتنی بر کیفیتفازی از نوع مثلثی ارائه شده است. محاسباتعددی در این مطالعه برای نشان دادن عملکرد روششبیه سازی مونت کارلو برای تصمیم گیری های مطمئن در آزمون شاخصکارایی یانگتینگارائه شده اند.

Keywords

, آزمون فرضیه ها, کیفیتفازی, کارایی فرایند, شبیه سازی مونت کارلو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089474,
author = {Iranmanesh, Hamideh and عباس پرچمی and Sadeghpour Gildeh, Bahram and Jabbari Nooghabi, Mehdi},
title = {کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو},
booktitle = {نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران},
year = {2022},
location = {بم, IRAN},
keywords = {آزمون فرضیه ها، کیفیتفازی، کارایی فرایند، شبیه سازی مونت کارلو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو
%A Iranmanesh, Hamideh
%A عباس پرچمی
%A Sadeghpour Gildeh, Bahram
%A Jabbari Nooghabi, Mehdi
%J نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
%D 2022

[Download]