بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران , 2022-02-23

عنوان : ( ارائه راهکاری امن جهت تائید تحرک میزبانها در شبکه های نرم افزار محور(SDN)با استفاده از مکانیزم درهم سازی(Hash) )

نویسندگان: مجتبی قاسم زاده , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های نرم افزار محور 1(SDN) با جداسازی صفحه کنترل از صفحه داده و متمرکز کردن آن در یک کنترل کننده مرکزی، معماری جدیدی در شبکه های کامپیوتری ایجاد کرده و امکان ایجاد یک دید کلی از شبکه را فراهم می سازد . برهمین اساس، کشف توپولوژی شبکه برای کنترل کنندههای SDN جهت ایجاد یک دید متمرکز از شبکه، ضروری است . با این وجود، در زمان فرآیند شناسنایی توپولوژی شبکه، کنترل کنندههای SDN به دلیل عدم تائید هویت میزبان و سوئیچ از حملات مسمومیت توپولوژی و حملنه سر قت میزبان رنج میبرند. راهکارهای موجود به دلیل وجود ضعف در آنها و همچنین ارائه راهکار پیچیده و سنگین وزن، نتوانسنته اند اینن ضعف را به طور مناسب رفع نمایند . در این مقاله تلاش گردیده تا با ارائه راهکاری امن، ساده و سبک، یک ساختار تائید هویت مکانی و جابجایی میزبان با استفاده از مکانیزم تابع درهمسازی فراهم گردد. راهکار ارائه شده با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Mininet و همچنین کنترل کننده Pox پیاده سازی شده است. نتایج آزمایشات در یک محیط شبکهای مجازی Mininet نشان میدهد، راهکار ارائه شده در عین سادگی، تائید هویتی امن و سبک وزن را جهت شناسایی مکان و جابجایی میزبانها فراهم میکند .

کلمات کلیدی

, شبکه نرمافزارمحور(SDN), شناسایی توپولوژی, حملات مسمومیت توپولوژی, امنیت, حمله سر ت میزبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089500,
author = {قاسم زاده, مجتبی and حسینی سنو, سیدامین},
title = {ارائه راهکاری امن جهت تائید تحرک میزبانها در شبکه های نرم افزار محور(SDN)با استفاده از مکانیزم درهم سازی(Hash)},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2022},
location = {ايران},
keywords = {شبکه نرمافزارمحور(SDN)،شناسایی توپولوژی،حملات مسمومیت توپولوژی، امنیت، حمله سر ت میزبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه راهکاری امن جهت تائید تحرک میزبانها در شبکه های نرم افزار محور(SDN)با استفاده از مکانیزم درهم سازی(Hash)
%A قاسم زاده, مجتبی
%A حسینی سنو, سیدامین
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران
%D 2022

[Download]