دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پرداز ش تصویر , 2022-02-22

عنوان : ( تشخیص آلودگی فلز سنگین مس در آب شرب به کمک زیست پایش مبتنی بر یادگیری عمیق )

نویسندگان: آزاده آشوری , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت جایگاه آب در زندگی بشر، پای ش مستم ر سلامت آن یک امر حیاتی محسوب م یش ود . رو شهای مختلفی جهت نظارت بر سلامت آب وجود دارد . در این مقال ه روشی جهت تشخیص آلودگی فلز سنگین مس در آب شرب به کمک زیس تپایش مبتنی بر شبکه عصبی عمیق و تکنی کهای بینایی ماشین و پردازش تصویر ارائه م یش ود . به دلیل حساسیت بالای ماه ی به کیفی ت آب، این موجو د به ع نوان عامل شناسایی آلودگ ی در نظر گرفته شد . پاسخهای رفتاری ماه یها، توسط دوربی ن تعبیه شده در مجاو ر تانک ثبت شده و استخراج ویژگی از تصاویر با استفاده ا ز معماری س هگانه مبتنی بر شبکه عصبی عمیق انجام م یگیرد. جهت طبق هبندی نهایی ویژگ یهای استخراج شده نیز از یک شبکه ساده تماماً متص ل استفاده م یشود. بر اساس نتایج حاصل شده، این سامانه با صحت بالای 97 درص د قادر به تشخیص آلودگی فلز سنگین مس موجود در آب شرب است .

کلمات کلیدی

, بینایی ماشی ن, پردازش تصویر, تشخیص آلودگی آب, زیس تپایش, یادگیری عمیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089601,
author = {آشوری, آزاده and پوررضا, حمیدرضا},
title = {تشخیص آلودگی فلز سنگین مس در آب شرب به کمک زیست پایش مبتنی بر یادگیری عمیق},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پرداز ش تصویر},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بینایی ماشی ن، پردازش تصویر، تشخیص آلودگی آب، زیس تپایش، یادگیری عمیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص آلودگی فلز سنگین مس در آب شرب به کمک زیست پایش مبتنی بر یادگیری عمیق
%A آشوری, آزاده
%A پوررضا, حمیدرضا
%J دوازدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پرداز ش تصویر
%D 2022

[Download]