اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی , 2022-02-03

عنوان : ( ساخت میکروکپسول حاوی علف کش با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط باکتری ویبریوی لومینسانس )

نویسندگان: عارفه نخل احمدی , منصور مشرقی , علی گنجعلی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلی هیدروکسی آلکانوات ها ) PHA ( پلیمرهایی هستند که توسط باکتری های مختلفی در شرایط خاص محیطی از جمله نسبت بالای منبع کربن به نیتروژن تولید می شوند. این پلیمرها به صورت گرانول هایی در داخل سلول ساخته و ذخیره می شوند. این پلیمرها به دلیل ویژگی های مناسب زیادی از جمله زیست تخریب پذیری، زیست سازگاری و قابلیت تغییر پذیری مورد توجه زیادی قرار گرفته و به همین علت برای استفاده در زمینه های مختلفی از جمله پزشکی، دارویی، کشاورزی و ساخت پلاستیک های زیستی مورد بررسی قرار گرفته اند. از موارد کاربرد این پلیمر می توان به ساخت ترکیباتی برای آزادسازی کنترل شده مواد فعال مانند داروها و یا مواد شیمیایی کشاورزی اشاره کرد که می تواند باعث افزایش طول مدت اثر آن ها و همچنین کاهش اثرات منفی ناخواسته آن ها شود. برای تولید پلی هیدروکسی آلکانوات، باکتری ویبریو ) Vibrio sp VLC ( در محیط نوترینت براث حاوی نمک و گلیسرول کشت داده شد برای استخراج پلیمر از باکتری از SDS Sodium Dodecyl Sulfate استفاده شد. ساختار پلیمر استخراج شده از باکتری با استفاده از آنالیزهای FTIR Fourier transform infrared و XRD X ray diffraction بررسی شد. در نهایت نتایج این آنالیزها با PHA استاندارد مقایسه و مطابقت داده شد. همچنین بازده تولید این پلیمر در باکتری ویبریو محاسبه شد و نزدیک به 25 درصد بود که میزان قابل قبولی است. برای ساخت میکروکپسول از روش امولسیون استفاده شد. ساختار میکروکپسول های به دست آمده با آنالیزهای FTIR و XRD و شکل آن ها به کمک میکروسکوپ نوری بررسی شد. نتایج آنالیزهای ساختاری نشان داد که علف کش با پلیمر باکتریایی ترکیب شده و بررسی شکل آن ها نشان داد که میکروکپسول های تشکیل شده کاملا کروی بوده و همچنین توزیع اندازه در آن ها تقریبا یکنواخت بود.

کلمات کلیدی

, پلیمر باکتریایی, زیست تخریب پذیر, آزادسازی کنترل شده, مواد شیمیایی کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089827,
author = {نخل احمدی, عارفه and مشرقی, منصور and گنجعلی, علی and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {ساخت میکروکپسول حاوی علف کش با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط باکتری ویبریوی لومینسانس},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی},
year = {2022},
location = {گنبد کاووس, ايران},
keywords = {پلیمر باکتریایی، زیست تخریب پذیر، آزادسازی کنترل شده، مواد شیمیایی کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت میکروکپسول حاوی علف کش با پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط باکتری ویبریوی لومینسانس
%A نخل احمدی, عارفه
%A مشرقی, منصور
%A گنجعلی, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی
%D 2022

[Download]