پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-03-14

Title : ( بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی )

Authors: Marziyeh Kalateh , Fatemeh Kazemi , Leila Samiei ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سلوی یکی از بزرگترین جنس های خانواده نعنائیان می باشد. در این جنس تنوع گسترده ای از گونه ها مشاهده می شود که کاربردهای دارویی، زینتی و غذایی دارند. با توجه به اهمیت شاخص های جوانی زنی بذور گیاهان، به خصوص گیاهان جهت استفاده در فضای سبز شهری، در این مقاله، به بررسی شاخص های جوانه زنی هشت گونه سلوی برای کاربرد زینتی-دارویی پرداخته شد. بذر این گونه ها از عرصه های طبیعی ایران جمع آوری شد. درصد جوانه زنی بذور در دو دمای 25 درجه و 4- درجه بررسی شد. نتایج نشان دهنده افزایش درصد جوانه زنی در دمای 25 درجه در اکثر گونه ها بود. عدم جوانه زنی در دو گونه S. sclarea و S. frigida ، و جوانه زنی پایین در یکی از گونه ها (S.chorasanica) مشاهده شد. با بررسی منابع به تاثیر روش های مختلف بر جوانه زنی این گیاهان پرداخته شد. عواملی چون دما، پیش سرمادهی، خراش دهی بذر، برداشتن پوسته بذر و برداشتن مواد موسیلاژی تاثیر گذار بود. همچنین تاثیر پرایمیک بذر با اسید جیبرلیک و استفاده از اسید سولفوریک و نیترات پتاسیم نیز موثر واقع شد و بیشترین اثر مثبت شکستن خواب بذر در گونه های مورد مطالعه را داشت. با توجه به مرور منابع بیشترین اثر بخشی در شکستن خواب بذر، استفاده از پیش سرمادهی و تاثیر پرایمیک بذر با اسید جیبرلیک با غلظت 500 قسمت در میلیون و مشاهده افزایش درصد جوانه زنی در گیاه سلوی بود. میتوان با به کاربردن این روش ها بر این گونه ها و مقایسه شاخص های جوانه زنی بین این گونه ها، بهترین گونه با بیشترین سرعت جوانه زنی را، انتخاب و میتوان از آن به عنوان بهترین گونه جهت گسترش و تکثیر و استفاده آن برای کشت در فضاهای سبز شهری بهره برد.

Keywords

, سلوی, صفات جوانه زنی, عوامل موثر بر جوانه زنی, مریم گلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090192,
author = {Kalateh, Marziyeh and Kazemi, Fatemeh and Samiei, Leila},
title = {بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی},
booktitle = {پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2022},
location = {IRAN},
keywords = {سلوی، صفات جوانه زنی، عوامل موثر بر جوانه زنی، مریم گلی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی
%A Kalateh, Marziyeh
%A Kazemi, Fatemeh
%A Samiei, Leila
%J پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2022

[Download]