بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Leila Samiei


موارد یافت شده: 123

1 - بهبود شاخص های رشد رویشی و تسریع گلدهی دانهال های اطلسی با استفاده از تغییر تدریجی ترکیب طیفی نور در دوران رشد (چکیده)
2 - بهینه سازی باززایی آنیسون (Pimpinella anisum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
3 - Melatonin strongly enhances the Agrobacterium- mediated transformation of carnation in nitrogen-depleted media (چکیده)
4 - Light pre-conditioning at the seedling stage affected root growth behavior and enhanced the thermotolerance of Petunia × hybrida (چکیده)
5 - Evaluation of Genetic Distance and Similarity among Native Genotypes of Seeded Watermelon (Citrullus lanatus var. citroides) in the Khorasan Region Using Microsatellite Markers (چکیده)
6 - Exploring potential of multi-walled carbon nanotubes to establish efficient callogenesis, elicitation of phenolic compounds and antioxidative activities in thyme plants (Thymus daenensis): An in vitro assay (چکیده)
7 - تاثیر SNP بر مریم گلی ترکه ای تحت تنش کادمیوم در شرایط درون شیشه (چکیده)
8 - تاثیر SNP در کاهش سمیت ناشی از کادمیوم در مریم گلی ترکه ای در شرایط درون شیشه (چکیده)
9 - Modifying spectral distributions during the seedling stage influences the flowering and branching of Petunia × hybrida (چکیده)
10 - بهینه سازی باززایی درون شیشه ای گیاه ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
11 - ZnO nanoparticles efficiently enhance drought tolerance in Dracocephalum kotschyi through altering physiological, biochemical and elemental contents (چکیده)
12 - باززایی مستقیم باران طلایی (Koelreutaria paniculata) با استفاده از تکنیک لایه نازک سلولی در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
13 - تاثیر عوامل تقویت کننده رشد بر بهبود باززایی درون شیشه ای ارقام رز (چکیده)
14 - GBS پروفایلینگ در گیاهان زینتی (چکیده)
15 - بهینه سازی ریزازدیادی دو گونه چویل بومی و در معرض انقراض ایران (Ferulago subvelutina Rech.f. and Ferulago angulata (Schlecht) Boiss) (چکیده)
16 - Chitosan nanoparticles improve physiological and biochemical responses of Salvia abrotanoides (Kar.) under drought stress (چکیده)
17 - بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی (چکیده)
18 - ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی (چکیده)
19 - اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
20 - A Comparative Study on Essential Oil Profile and Antioxidant Activity in Different Parts of Three Ferulago Species (چکیده)
21 - اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی درون شیشه ای گیاه Rosa canina (چکیده)
22 - Application of GBS profiling in ornamental plants (چکیده)
23 - اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر پرآوری گیاه انیسون Pimpinella anisum L (چکیده)
24 - گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏ (چکیده)
25 - Comparative assessment of proliferation and immunomodulatory potential of Hypericum perforatum plant and callus extracts on mesenchymal stem cells derived adipose tissue from multiple sclerosis patients (چکیده)
26 - Chrysanthemum, an ornamental genus with considerable medicinal value: A comprehensive review (چکیده)
27 - Improving energy efficiency, germination indices and root system development in Cape periwinkle and marigold through spectral distribution and light exposure time (چکیده)
28 - بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره (چکیده)
29 - Mitigation of Salt Stress by Mycorrhizal Inoculation on Nitraria schoberi as a Native Landscape Plant in the Arid regions (چکیده)
30 - The First Successful Report: Control of Browning Problem in in vitro Culture of Iranian Seedless Barberry, a Medicinally Important Species (چکیده)
31 - بررسی برخی خصوصیات آت اکولوژی، اکوفیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی گونه دارویی-مرتعی در معرض خطر انقراض چویل ترکمنی (Ferulago subvelutina Rech.f.) (چکیده)
32 - Induction of callus from leaf explant of Teucrium polium L. under the hormonal conditions BAP and IAA (چکیده)
33 - Organic and inorganic elicitors enhance in vitro regeneration of Rosa canina (چکیده)
34 - Single-wall carbon nano tubes (SWCNTs) penetrate Thymus daenensis Celak. plant cells and increase secondary metabolite accumulation in vitro (چکیده)
35 - Life Cycle and Phenological Growth Stages inEndangered Fritillaria raddeana Regel Using BBCH Scalein Its Natural Habitat, Northern Khorasan Province, Iran (چکیده)
36 - Controlling The Contamination Of Berberis Vulgaris Explants In Vitro (چکیده)
37 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه دارویی سنا (Cassia angustifolia Vahl.) (چکیده)
38 - Morpho-Physiological Responses of Halophyte Climacoptera crassa to Salinity and Heavy Metal Stresses in In Vitro Condition (چکیده)
39 - EFFECT OF PLANT GROWTH ADJUVANTS ON DIRECT REGENERATION OF MOHAMMADI FLOWER (Rosa damascena Mill.) USING THIN CELL LAYERING TECHNIQUE (چکیده)
40 - Predicting potential sites of nine drought-tolerant native plant species in urban regions (چکیده)
41 - Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.) (چکیده)
42 - Multi-walled carbon nanotubes stimulate growth, redox reactions and biosynthesis of antioxidant metabolites in Thymus daenensis celak. in vitro (چکیده)
43 - بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت (چکیده)
44 - Effect of some priming methods on germination and vegetative parameters of pepino (Solanum muricatum Aiton) (چکیده)
45 - پیش بینی استقرار پایدار زنبق صحرایی (Iris songarica) در منظر شهرهای استان خراسان (چکیده)
46 - Use of response surface methodology for optimizing the media of establishment and proliferation phases of Iranian seedless barberry (چکیده)
47 - Contamination control in Iranian seedless barberry micropropagation (چکیده)
48 - GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SOME NATIVE EREMURUS ACCESSION BASED ON GENOTYPING BY SEQUENCING (چکیده)
49 - تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
50 - افزایش پرآوری شاخساره رز رقم Rosa x hybrida ‘Boulevard’ در شرایط درون شیشه ای با استفاده از مواد محرک رشد (چکیده)
51 - نقش چینه سرمایی و پیش تیمار با آرژینین و جیبرلیک اسید روی ویژگی های جوانه زنی گیاه بومی لاله واژگون گرگانی (چکیده)
52 - Application of Superabsorbent and Mulch on Some Traits of African Marigold (Tagetes erecta) under Irrigation Intervals (چکیده)
53 - EFFECT OF ROOTING MEDIUM, CUTTING TYPE AND AUXIN ON ROOTING OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM AITON) CUTTING (چکیده)
54 - Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential ofTanacetum parthenium(L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide (چکیده)
55 - Alleviating the Salt Stress Effects in Salvia splendens by Humic Acid Application (چکیده)
56 - ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
57 - Optimizing culture medium ingredients and micrografting devices can promote in vitro micrografting of cut roses on different rootstocks (چکیده)
58 - بررسی روند مراحل فنولوژی لاله واژگون Fritillaria imperialis در منطقه اقلید فارس (چکیده)
59 - Physiological and anatomical responses of calendula (Calendula officinalis L.) cultivars to heat-stress duration (چکیده)
60 - بهینه سازی تکثیر انبوه گیاه برگ زینتی Begonia soli-mutata در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
61 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
62 - بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن (چکیده)
63 - Study of Genetic Diversity of Some Persian walnut Genotypes in Khorasan Razavi with ISSR Marker (چکیده)
64 - Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province (چکیده)
65 - اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و گل‌دهی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) تحت تنش دمای بالا (چکیده)
66 - مدلسازی احتمال حضور گونه بومی و کم نهاده انجیر در فضای سبز شهرهای خراسان بزرگ (چکیده)
67 - Clonal Propagation of Gypsophila aretioides, an Ideal Rock Garden Plant Species (چکیده)
68 - ارزیابی تیمارهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر زنبق نمکزار (چکیده)
69 - A simple and efficient micropropagation protocol for New Guinea Impatiens (Impatiens hawkeri) (چکیده)
70 - مطالعه فنولوژی لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana) در رویشگاه طبیعی خراسان شمالی در دو سال پی‌درپی (چکیده)
71 - بررسی تحمل به خشکی Climacoptera crassa گیاه بومی قابل استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
72 - تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ (چکیده)
73 - EVALUATION OF DROUGHT RESISTANCE IN Nitraria schoberi AS A NATIVE PLANT BY IRRIGATION INTERVALS FOR APPLYING IN ARID URBAN LANDSCAPE (چکیده)
74 - مطالعه و بررسی بهینه سازی محیط کشت گل راعی Hypericum perforatum) با هدف کالزایی و باززایی ریزنمونه های برگ و ساقه (چکیده)
75 - Control of In Vitro Contaminations in Dionysia tapetodes for Effective Micropropagation (چکیده)
76 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR (چکیده)
77 - Effect of Heat Stress Duration on Growth, Flowering and Electrolyte Leakage in Four Cultivars of Calendula officinalis (چکیده)
78 - Silver Nitrate in Alleviation of Leaf Chlorosis During In vitro Propagation of Rosa hybrida CV. Red One (چکیده)
79 - Seed Germination of Climacopteracrassa, a potential native bedding plant, under Salinity, Drought and Heavy Metal Stresses (چکیده)
80 - Introduction the Potential Wild Plant Species of Iran as a Source of New Ornamentals (چکیده)
81 - Salinity Stress Tolerance Evaluation of a Native Shrub (Nitraria schoberi) for Use in Urban Landscape (چکیده)
82 - Potential Use of Wild Allium Germplasms as Native Ornamental Species in Iran (چکیده)
83 - جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان (چکیده)
84 - Study of Genetic Diversity of Pear Genotypes and Cultivars (Pyrus communis L.) Using Inter-Simple Sequence Repeat Markers (چکیده)
85 - Optimization of the micro-propagation protocol of two native rose species of Iran (Rosa canina and Rosa beggeriana). (چکیده)
86 - بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
87 - ارزیابی ومقایسه صفات مورفولوژیکی چند گونه سریش بومی ایران با رویکرد زینتی شدن (چکیده)
88 - بیوتکنولوژی در گیاهان زینتی (چکیده)
89 - بررسی گلدهی سلوی زینتی تحت تنش شوری با کاربرد هیومیک اسید. (چکیده)
90 - اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L) (چکیده)
91 - بررسی تنوع ژنوتیپها و ارقام گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (چکیده)
92 - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی (چکیده)
93 - Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Nitrogen Fertilization (چکیده)
94 - Extinction Threads of Astragalus Adscendense; a Valuable Somme of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
95 - Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran (چکیده)
96 - Fritillaria raddeana: an important and neglected species of fritillaria in northeastern provinces of iran (چکیده)
97 - Assessment of User’s Preferences of Campus Green Space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran (چکیده)
98 - ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum (چکیده)
99 - Genetic diversity and interspecific relationships of some Allium L. species using inter simple sequence repeat markers (چکیده)
100 - بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد (چکیده)
101 - تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
102 - بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان (چکیده)
103 - ارزیابی پتانسیل زینتی چند گونه پیاز وحشی (Allium spp.) بومی خراسان با رویکرد کاشت در فضای سبز شهری (چکیده)
104 - The effect of medium and plant growth regulators on micropropagation of Rosa canina (چکیده)
105 - Micropropagation of Astragalus adscendens :A Source of Gaz-angabin Manna in Iran (Persian Manna) (چکیده)
106 - کنترل آلودگی ریزنمونه های جوانه زرشک بیدانه در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
107 - مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی (چکیده)
108 - Investigation of micropropagation of Rosa canina in different medium in vitro condition (چکیده)
109 - تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (چکیده)
110 - تعیین دمای بهینه جهت جوانه زنی بذر Climacoptera turcomanica، گیاهی با قابلیت زینتی شدن و مقاوم به شوری (چکیده)
111 - ارزیابی ریز ازدیادی دیونیزیا (Dionysia tapetodes) ، گیاهی دارای قابلیت زینتی (چکیده)
112 - Genetic diversity of Allium species, the plants with high ornamental potential in Iran (چکیده)
113 - MICROPROPAGATION OF ROSA CANINA IN DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PLANT GROWTH REGULATORS (چکیده)
114 - Effect of salin stress on morphological caracteristics of Mint (Mentha spicata L.) (چکیده)
115 - Micropropagation of Rosa canina through axillary bud proliferation (چکیده)
116 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی Rosa beggeriana Schrenk در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
117 - بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (چکیده)
118 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ هایL. Rosa canina در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریزماهواره (چکیده)
119 - گروه بندی نژادگان های Rosa foetida Herrmann ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای بر مبنای گوناگونی ژنتیکی نشانگرهای ریزماهواره ای (چکیده)
120 - In search of the genetic variation in Rosa foetida in Iran (چکیده)
121 - Evaluation the rose germplasm resources of Iran (چکیده)
122 - Isolation and characterization of six microsatellite loci in the larch budmoth Zeiraphera diniana (Lepidoptera: Tortricidae) (چکیده)
123 - Genetic diversity and genetic similarities between Iranian rose species (چکیده)