بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2022-05-17

عنوان : ( بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج )

نویسندگان: علی قربانی کوه بنانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش خانواده طرح آسم در جریان‌های تقارن محوری تراکم پذیر و پایا در یک کد بر مبنای روش حجم محدود و در یک شبکه با ساختار ذخیره سازی بی سازمان مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته‌اند. جریان های متقارن محوری با در نظر گرفتن اثرات سرعت جانبی می توانند مانند یک مساله دوبعدی در صفحه طولی در نظر گرفته شوند که در آن صورت حجم محاسبات در مقایسه با محاسبات سه بعدی بسیار کاهش می یابد. جهت شناسایی روش های کارآمدتر در خانواده آسم به لحاظ پیش‌بینی دقیق ویژگی های میدان جریان دارای تقارن محوری، مهم‌ترین و جدیدترین اصلاحات این خانواده توسعه و در آزمایش های جریان تقارن محوری داخلی و خارجی سرعت‌بالا همراه با موج ضربه ای، موردبررسی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که نکته بدیع این پژوهش ارزیابی و مقایسه انجام‌شده بر روی خانواده ی آسم در حل میدان جریان تراکم پذیر دارای تقارن محوری است که در تحقیقات پیشین کمتر موردتوجه بوده است. در بررسی های انجام‌شده معین می گردد که روش های AUSM+M و SLAU در پیش بینی محل موج ضربه ای و کیفیت جریان در مقابل سایر روش های آزمایش شده دقیق تر پیش بینی می کنند. بعلاوه مشخص می شود روش های AUSM+M و AUSM+ در محل موج ضربه ای در جریان داخلی دارای نوساناتی هستند، همچنین از نظر معیار سرعت همگرایی AUSM+M در جریان داخلی و روش SLAU در جریان خارجی سریع تر از سایر روش ها عمل می کنند.

کلمات کلیدی

, طرح آسم – تقارن محوری – جریان تراکم پذیر , موج ضربه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090367,
author = {قربانی کوه بنانی, علی and محمدی, عدنان and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج},
booktitle = {بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طرح آسم – تقارن محوری – جریان تراکم پذیر - موج ضربه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج
%A قربانی کوه بنانی, علی
%A محمدی, عدنان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2022

[Download]