اقتصاد پولی، مالی, سال (2022-1)

عنوان : ( بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا. )

نویسندگان: علی طهمورث پور , مهدی بهنامه , محمود هوشمند , حسن تحصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی علمی و تجربی انجام شده حاکی از این است که کشورهای با سیستم مالی بهتر و پیشرفته رشد اقنصادی سریع و پایدارتری در بلندمدت دارند. به همین دلیل بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی دارای اهمیت به سزایی است. لذا این مقاله به دنبال رابطه علی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی در کشورها یی منطفه منا در طی سالهای ۱۹۹۴-۲۰۱۷ می پردازد.

کلمات کلیدی

, بیمه زندگی, رشد اقتصادی, منا, رابطه علیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090755,
author = {طهمورث پور, علی and بهنامه, مهدی and هوشمند, محمود and تحصیلی, حسن},
title = {بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا.},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2022},
month = {January},
issn = {2251-8452},
keywords = {بیمه زندگی، رشد اقتصادی، منا، رابطه علیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا.
%A طهمورث پور, علی
%A بهنامه, مهدی
%A هوشمند, محمود
%A تحصیلی, حسن
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2022

[Download]