علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, Year (2022-7)

Title : ( بهبود توزیع ریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خرو آب مایع از منیفولد )

Authors: Ahmad Rezaei Sangtabi , Ali Kianifar , Ebrahim Alizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله، توزیع جریان اکسیژن در یک توده پیل‌سوختی پلیمری به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفت. در ابتدا توده به‌صورت تکفاز شبیه‌سازی شده و نقش کاهش تدریجی ارتفاع منیفولد (منیفولد ذوزنقه‌ای) بر بهبود توزیع جریان میان سلول‌های سوختی بررسی گردید. از انحراف معیار و ضریب غیریکنواختی برای اندازه‌گیری بدتوزیعی جریان استفاده شده است. کاهش تدریجی ارتفاع منیفولد تا 70 درصد در منیفولد ذوزنقه‌ای، موجب بهبود 9/6 و 4/8 درصدی انحراف معیار استاندارد و ضریب غیریکنواختی گردید. نتایج شبیه‌سازی دوفازی نشان داد که چگالش بخارآب موجود در اکسیژن اشباع می‌تواند باعث تجمع آب مایع در انتهای منیفولد شود. با گذشت زمان و بهم پیوستن قطرات کوچک‌تر، شعاع قطره تشکیل شده در انتهای منیفولد افزایش یافته تا زمانی که از دیوار منیفولد جدا شده و وارد سلول‌های انتهایی گردد. در منیفولد ذوزنقه‌ای، آب مایع با مقدار کمتر و فواصل زمانی کوتاه‌تر وارد سلول انتهایی می‌گردد. پیشنهاد گردید با ایجاد محفظه‌ای در انتهای منیفولد، آب مایع جمع آوری شده و از توده تخلیه گردد. ورود مقداری گاز اضافه به منیفولد و خروج آن از محفظه جمع‌آوری آب می‌تواند باعث هدایت آب مایع به درون محفظه گردد بدون اینکه تغییرات محسوسی در افت فشار ایجاد کند.

Keywords

, توزیع جریان, پیل‌سوختی پلیمری, جریان دوفازی, تخلیه آب, منیفولد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1091362,
author = {Rezaei Sangtabi, Ahmad and Kianifar, Ali and ابراهیم علیزاده},
title = {بهبود توزیع ریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خرو آب مایع از منیفولد},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2022},
month = {July},
issn = {2008-918x},
keywords = {توزیع جریان، پیل‌سوختی پلیمری، جریان دوفازی، تخلیه آب، منیفولد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود توزیع ریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خرو آب مایع از منیفولد
%A Rezaei Sangtabi, Ahmad
%A Kianifar, Ali
%A ابراهیم علیزاده
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2022

[Download]