بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Kianifar


موارد یافت شده: 105

1 - A hybrid study of a 4-stage compressed solar distiller based on experimental, computational and deep learning methods (چکیده)
2 - Energy, exergy, and economic (3E) analyses of nanoparticle-enriched phase change material in an air–PCM heat exchanger applied for buildings free cooling (چکیده)
3 - Solar-thermal conversion and thermal energy storage of different phase change materials (چکیده)
4 - Triple-objective MPSO of zeotropic-fluid solar ejector cycle integrated with cold storage tank based on techno-economic criteria (چکیده)
5 - بررسی تجربی استفاده از روغن شترمرغ به عنوان ماده ی تغییر فاز دهنده برای جذب و ذخیره ی انرژی خورشیدی و تولید ولتاژ توسط ترموالکتریک (چکیده)
6 - بررسی تجربی استفاده از روغن چربی گوسفند به عنوان ماده ی تغییر فاز دهنده برای ذخیره ی انرژی خورشیدی و تولید الکتریسیته (چکیده)
7 - بررسی عددی نقش تغییر فاز بخارآب در توزیع جریان اکسیژن در استک پیل‌سوختی پلیمری (چکیده)
8 - بهبود توزیع ریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خرو آب مایع از منیفولد (چکیده)
9 - Effect of water vapor condensation on the flow distribution in a PEM fuel cell stack (چکیده)
10 - Energy, exergy, and entropy generation analyses of a water-based photovoltaic thermal system, equipped with clockwise counter-clockwise twisted tapes: An indoor experimental study (چکیده)
11 - Evaluating the dynamic behaviour of wind-powered compression refrigeration cycle integrated with an ice storage tank for air conditioning application (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی تاثیر استفاده از مانع نوارتابیده منتخب بر عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
13 - A three-dimensional numerical study of the effects of various twisted tapes on heat transfer characteristics and flow field in a tube: Experimental validation and multi-objective optimization via response surface methodology (چکیده)
14 - A lab-scale study on thermal performance enhancement of phase change material containing multi-wall carbon nanotubes for buildings free-cooling (چکیده)
15 - بررسی تأثیر شار حرارتی پله ای صعودی بر میزان تخلخل و روشنایی نان مسطح پخته شده به روش آزمایشگاهی و عددی (چکیده)
16 - Experimental study of a nanofluid-based indirect solar cooker: Energy and exergy analyses (چکیده)
17 - Investigation of the effect of variable heat flux on energy consumption and bread quality in the flat bread baking process by experimental and numerical methods (چکیده)
18 - The performance improvement of an indirect solar cooker using multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic analysis (چکیده)
19 - The performance assessment of nanofluid-based PVTs with and without transparent glass cover: outdoor experimental study with thermodynamics analysis (چکیده)
20 - Nanoparticle loading effect on the performance of the paraffin thermal energy storage material for building applications (چکیده)
21 - Experimental study of using nano-(GNP, MWCNT, and SWCNT)/water to investigate the performance of a PVT module (چکیده)
22 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری (چکیده)
23 - Influences of mechanical activation and heating rate on reaction processes in combustion synthesis of NiAl-Al2O3 composites (چکیده)
24 - A review of solar absorption cooling systems combined with various auxiliary energy devices (چکیده)
25 - بررسی عددی تاثیر فرکانس نسبت فشار مولد صوتی و اختلاف دمای مبدل های حرارتی در یخچال ترموآکوستیک (چکیده)
26 - Influence of repetitive laser pulse energy depositions on supersonic flow over a sphere, cone and oblate spheroid (چکیده)
27 - Optimization of a solar air heater with phase change materials: Experimental and numerical study (چکیده)
28 - طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک متمرکز کننده جدید فرنل با کانون نقطه ای (چکیده)
29 - Nanofluids effects on the evaporation rate in a solar still equipped with a heat exchanger (چکیده)
30 - Solar stills: A review of the latest developments in numerical simulations (چکیده)
31 - بررسی آزمایشگاهی تاثیرات نانوسیال اکسید آهن بر بازدهی حرارتی کالکتور صفحه تخت خورشیدی در ساختمان (چکیده)
32 - بررسی آزمایشگاهی تاثیرات نانوسیال اکسید آهن (فرو مگنتیت) بر بازدهی اگزرژی در کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی در ساختمان (چکیده)
33 - Second law analysis of a nanofluid-based solar collector using experimental data (چکیده)
34 - An analytical study on energy and exergy of a minichannel-based solar collector using Fe3O4 and MgO/water nanofluids (چکیده)
35 - مقایسه تاثیرات نانوسیالات اکسید فلزی و نانولولههای چند دیواره ای کربنی (MWCNT ) بر بازدهی حرارتی کالکتورهای صفحه تخت خورشیدی (چکیده)
36 - Energy, exergy, and cost analyses of a double-glazed solar air heater using phase change material (چکیده)
37 - Natural convection of silica nanofluids in square and triangular enclosures: Theoretical and experimental study (چکیده)
38 - بررسی تجربی اثر استفاده از نانوذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی (چکیده)
39 - Experimental Study of a Double-Exposure Solar Cooker based on the Parabolic and Flat Reflected Surfaces (چکیده)
40 - بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی (چکیده)
41 - بررسی کاربرد و طراحی هاضم بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر و امکان سنجی کاربرد آن (چکیده)
42 - مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی (چکیده)
43 - بررسی تئوری طراحی و کاربرد الکتروفیلتر ها در صنایع مختلف (چکیده)
44 - بررسی عددی و تجربی اثر میزان هم پوشانی اولیه و ثانویه بر عملکرد توربین بادی ساونیوس (چکیده)
45 - Effect of blade installation on heat transfer and fluid flow within a single slope solar still (چکیده)
46 - NUMERICAL INVESTIGATION OF NATURAL CONVECTION HEAT TRANSFER IN A WAVY WALL CAVITY FILLED WITH A POROUS MEDIUM (چکیده)
47 - Experimental investigation on the thermal efficiency and performance characteristics of a flat plate solar collector using SiO2/EG– water nanofluids (چکیده)
48 - Heat Transfer, Pressure Drop, and Entropy Generation in a Solar Collector Using SiO2/Water Nanofluids: Effects of Nanoparticle Size and pH (چکیده)
49 - Entropy Analysis for an Unsteady Flow over a Stretching Permeable Surface in the Presence of Velocity Slip and Temperature Jump Effects (چکیده)
50 - MHD Fluid Flow due to a Stretching Rotating Disk: Entropy Generation Analysis (چکیده)
51 - Optimization of the parabolic mirror position in a solar cooker using the response surface method (RSM) (چکیده)
52 - Control of wake and vortex shedding behind solid circular obstacle by Magnetohydrodynamics (چکیده)
53 - Estimation of Convective Heat Transfer Coefficient and Hourly Yield of a Single Slope Solar Still: A Numerical Approach (چکیده)
54 - Natural Convection Heat Transfer of Cu-water Nanofluid within a Square Enclosure: A Numerical Investigation (چکیده)
55 - Numerical investigation of thermoacoustic refrigerator at weak and large amplitudes considering cooling effect (چکیده)
56 - Costs Due to Entropy Generation in a Vertical Annulus Using Nanofluids and Different Thermophysical Models (چکیده)
57 - بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی (چکیده)
58 - Modeling the rate of heat loss from the stack of a natural gas pressure reducing station heater (چکیده)
59 - Numerical Study Of Mixed Convection In The Annulus Between Eccentric Rotating Cylinders (چکیده)
60 - Performance analysis of a minichannel-based solar collector using different nanofluids (چکیده)
61 - Entropy generation during Al2O3/water nanofluid flow in a solar collector: Effects of tube roughness, nanoparticle size, and different thermophysical models (چکیده)
62 - First and second laws analysis of a minichannel-based solar collector using boehmite alumina nanofluids: Effects of nanoparticle shape and tube materials (چکیده)
63 - مدل سازی میزان اتلاف حرارت از دودکش یک نمونه گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی (چکیده)
64 - بازیافت توان از دمای خروجی دودکش گرمکن های ایستگاههای تقلیل فشار با بکارگیری سل های ترموالکتریک (چکیده)
65 - مطالعه تجربی اثرات آینه های تخت و سهموی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی دو منظره (چکیده)
66 - بررسی تجربی عملکرد یک اجاق خورشیدی هیبریدی )خورشیدی- الکتریکی) و مقایسه آن با اجاق دو منظره خورشیدی (چکیده)
67 - Dispersion of ZnO Nanoparticles in a Mixture of Ethylene Glycol–Water, Exploration of Temperature-Dependent Density, and Sensitivity Analysis (چکیده)
68 - A review of entropy generation in nanofluid flow (چکیده)
69 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous, compressible fluid on a cylinder with constant heat flux (چکیده)
70 - طراحی و ساخت مولد تمام جهته آکوستیکی و کاربرد آن در شبیه سازی وتحلیل آزمایشگاهی آزمون های صوتی STI-STL-NVH-RT60 (چکیده)
71 - A review of the applications of nanofluids in solar energy (چکیده)
72 - طراحی سیستم تهویه تونل و مقابله با خطرات آتش در خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
73 - Estimation of the power ratio and torque in wind turbine Savonius rotors using artificial neural networks (چکیده)
74 - Exergy and economic analysis of a pyramid-shaped solar water purification system: Active and passive cases (چکیده)
75 - Numerical Modeling of Non-Charring Material Ablation with Considering Chemical Reaction Effects, Mass Transfer and Surface Heat Transfer (چکیده)
76 - Blade curve influences on the performance of Savonius rotors: experimental and numerical (چکیده)
77 - EXPERIMENTAL CONSIDERATION AND CORRELATION OF HEAT TRANSFER OF A TWO-PHASE CLOSED THERMO SYPHON DUE TO THE INCLINATION ANGLE, FILLING RATIO, AND ASPECT RATIO (چکیده)
78 - Mathematical modelling and experimental study of a solar distillation system (چکیده)
79 - Effect Of Ethylene–propylene Rubber Content On Tensile And Fracture Properties Of Polyamid (چکیده)
80 - Numerical Analysis of Thermal Conductivity of Non-charring Material Ablation Carbon-Carbon and Graghite with Considering Chemical Reaction Effects , Mass transfer and surface Heat transfer (چکیده)
81 - BLADE CURVE INFLUENCES ON PERFORMANCE OF SAVONIUS ROTORS: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL (چکیده)
82 - Development and optimization of multi-bed silica gel/ adsorption chiller integrated in solar cooling system for medium-size in IRAN (چکیده)
83 - Numeriical Combustion Modelling of a Gas-Burner (چکیده)
84 - Effects of Suction and Blowing on Heat Transfer between Two Eccentric Rotating Spheres with Sinusoidal Angular Velocities (چکیده)
85 - unsteady flow between two concentric rotating spheres along with uniform transpiration (چکیده)
86 - Neuro–fuzzy modeling tools for estimation of torque in Savonius rotor wind turbine (چکیده)
87 - The analysis and feasibility of uding heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
88 - Numerical combustion modeling of a gas-burner and studying its effecting parameters (چکیده)
89 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
90 - New correlation Formulas to Relate Heat Transfer in Wick Heat Pipe Based on Experimental Study (چکیده)
91 - Experimental investigations of Irreversibility effect on Noise level of a dissipative muffler with heat exchanger in a DI Diesel engine (چکیده)
92 - Modeling and simulation of wind turbine Savonius rotors using artificial neural networks for estimation of the power ratio and torque (چکیده)
93 - Investigation of Geyser Boiling Phenomenon in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
94 - بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
95 - OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE (چکیده)
96 - بررسي و تحليل فاصله بهينه بين توربين هاي بادي در يك مجتمع بادي (چکیده)
97 - انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب (چکیده)
98 - بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در كارخانه متالوژي پودر مشهد با استفاده از دستگاه Soft-Starter (چکیده)
99 - عوامل و شيوه هاي موثر در افزايش توليد آب شيرين كن هاي خورشيدي (چکیده)
100 - بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي صنايع در شهرك صنعتي كلات(مطالعات موردي) (چکیده)
101 - طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد، استان خراسان (چکیده)
102 - on the existance of v_covering groups (چکیده)
103 - The analysis and feasibility of using heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
104 - مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد (چکیده)
105 - An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building (چکیده)