دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2022-12-08

عنوان : ( ارزیابی نقش تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) )

نویسندگان: هاجر عفات ثجیل , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهشگر در این پژوهش به ارزیابی نقش تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) می‌پردازد. با توجه به موضوع و فرضیه‌ پژوهش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی همبستگی است. که اطلاعات آن به شیوه میدانی و غیر میدانی جمع آوری گردیده است. پژوهش-گر در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود و تکمیل پرسش‌نامه‌‌ها از شیوه پیمایشی و میدانی استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مهندسان پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا، در سه ماهه سوم سال 1400، که فقط حدود 200 نفر از‌ آن‌ها در دسنرس بودند. تعداد حجم نمونه در جامعه آماری حداقل 132 واحد نمونه، مورد نیاز است. در این تحقیق محقق از پرسش‌نامه‌ تفکر سیستمی با پایایی 9649/0 که توسط مور و همکاران(2010) و پرسش‌نامه‌ استاندارد مربوط به مدیریت پروژه با پایایی9593/0 مدل انریکو و همکاران(2005) که دارای 15 سوال می‌باشد، استفاده گردید. پرسشنامه‌های مورد استفاد از نظر روایی مورد تائید قرار گرفتند، معهذا از نظر استاد محترم راهنما برای روایی صوری استفاده گردید وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همه‌ آن‌ها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون تحلیل مسیر تحلیل انجام شد و نتایج حاکی از آن است که بر اساس فرضیه اصلی تفکر‌ سیستمى‌ به میزان 83 درصد بر عملکرد مدیریت پروژه‌هاى‌ عمرانى(مطالعه‌موردی‌‌‌: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) رابطه مثبت‌ و‌ معناداری‌ دارد‌‌‌.

کلمات کلیدی

, تفکر سیستمی, عملکرد, مدیریت پروژه های عمرانی, شهرداری شهر کربلا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091594,
author = {ثجیل, هاجر عفات and شریعتمدار, هاشم},
title = {ارزیابی نقش تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تفکر سیستمی، عملکرد، مدیریت پروژه های عمرانی، شهرداری شهر کربلا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نقش تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا)
%A ثجیل, هاجر عفات
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
%D 2022

[Download]