دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2022-12-08

عنوان : ( ارزیابی تاثیر ابعاد تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) )

نویسندگان: هاجر عفات ثجیل , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت‌ ساخت‌ شبکه‌ پیچیده‌ای‌ از‌ روابط‌ میان‌ تأمین‌ کنندگان‌ دانش‌‌، مصالح‌ و‌ خدمات‌ می‌باشد‌ مناسب‌ترین‌ مصالح‌ و‌ بهترین‌ روش‌ اجرا‌ و‌ یکپارچه‌ سازی‌ توان‌ اجزای‌ مؤثر‌ در‌ پروژه‌ ضروری‌ می‌باشد‌‌‌. در‌ پروژه‌های‌ کوچک‌ که‌ در‌ حوزه‌ محدوده‌ جغرافیایی‌ انجام‌ می‌گردد‌ ارتباطات‌ سنتی‌ می‌تواند‌ پاسخگوی‌ نیاز‌ پروژه‌ باشد‌ ولی‌ در‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ ضرورت‌ ایجاد‌ بستر‌ گسترده‌تر‌ و‌ نظام‌ مند‌تری‌ احساس‌ می‌شود‌ و‌ این‌ مسئله‌ توجه‌ صنعتگران‌ را‌ به‌ سیستم‌های‌ اجرایی‌ و‌ قراردادی‌ جدید‌ به‌ خود‌ معطوف‌ نموده‌ است‌‌‌ پژوهشگر در این پژوهش به ارزیابی تاثیر ابعاد تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) می‌پردازد. با توجه به موضوع و فرضیه‌، تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی همبستگی است. که اطلاعات آن به شیوه میدانی و غیر میدانی جمع آوری گردیده است. در این تحقیق محقق از پرسش‌نامه‌ تفکر سیستمی با پایایی 9649/0 که توسط مور و همکاران(2010) و پرسش‌نامه‌ استاندارد مربوط به مدیریت پروژه با پایایی9593/0 مدل انریکو و همکاران(2005) که دارای 15 سوال می‌باشد، استفاده گردید. پرسشنامه‌های مورد استفاد از نظر روایی مورد تائید قرار گرفتند، معهذا از نظر استاد محترم راهنما برای روایی صوری استفاده گردید وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همه‌ آن‌ها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون تحلیل مسیر تحلیل انجام شد و نتایج حاکی از آن است که بر اساس فرضیه اصلی مشخص شد بعد ارتباط محیطی بر عملکرد مدیریت پروژه‌هاى عمرانى معادل 25 درصد که معنی دار است. بعد چندپایایی و همپایانی بر عملکرد مدیریت پروژه‌هاى عمرانى‌ معادل 37 درصد که معنی دار است. بعد کل نگری بر عملکرد مدیریت پروژه‌هاى عمرانى‌ معادل 25 درصد که معنی دار است. بعد وابستگی اجزاء مبهم بر عملکرد مدیریت پروژه‌هاى عمرانى‌معادل 22 درصد که معنی دار است.

کلمات کلیدی

, ابعاد تفکر سیستمی, مدیریت پروژه, پروژه‌های عمرانی, شهرداری شهر کربلا, مدل معادلات ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091595,
author = {ثجیل, هاجر عفات and شریعتمدار, هاشم},
title = {ارزیابی تاثیر ابعاد تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ابعاد تفکر سیستمی، مدیریت پروژه، پروژه‌های عمرانی، شهرداری شهر کربلا، مدل معادلات ساختاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر ابعاد تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا)
%A ثجیل, هاجر عفات
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
%D 2022

[Download]