دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2022-12-08

عنوان : ( ارزیابی نقش ابعاد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) )

نویسندگان: ملاک حیدر کاظم الموسوی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش فوق با هدف بررسی نقش ابعاد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی(مطالعه موردی پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) انجام شده همچنین تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. بر اساس فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه در جامعه آماری 123 واحد نمونه و پرسشنامه توزیع گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد انریکو و همکاران (2005) با پایایی 7088/0 و پرسشنامه توانمند سازی پرسنل بمانی (1394) با پایایی 7382/0 استفاده شد. روایی آن به تأیید استاد راهنما رسیده منتها به لحاظ کنترل بیشتر و تائید روایی تحلیل عاملی نیز انجام شده است. داده‌های گردآوری شده وارد سیستم نرم افزار SPSS گردید. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های مختلف آماری شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در فرضیه اصلی عملکرد بعد آغازین به میزان 69 درصد، بعد برنامه ریزی به میزان 81 درصد، بعد اجرا به میزان 75 درصد و بعد کنترل و پایش به میزان 79 درصد در مدیریت پروژه پیش بینی کننده توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) بودند.

کلمات کلیدی

, مدیریت پروژه, توانمندسازی پرسنل, پروژه های ساختمانی, شهر ناصریه, مدل معادلات ساختاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1091600,
author = {الموسوی, ملاک حیدر کاظم and شریعتمدار, هاشم},
title = {ارزیابی نقش ابعاد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مدیریت پروژه، توانمندسازی پرسنل، پروژه های ساختمانی، شهر ناصریه، مدل معادلات ساختاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نقش ابعاد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق)
%A الموسوی, ملاک حیدر کاظم
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
%D 2022

[Download]