ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان , 2022-10-19

عنوان : ( اثر سطح منگنز جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذار )

نویسندگان: میثم ایلنت , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح منگنز جیره بر عملکرد تولیدی و کیفیت پوسته تخم مرغ با استفاده از 360 قطعه مرغ تخمگذار های-لاین W36 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار در سیکل دوم تخمگذاری انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل مکمل سازی جیره پایه (حاوی 15 میلیگرم منگنز در کیلوگرم) با شش سطح افزایشی (30+ میلیگرم در کیلوگرم) غلظت منگنز جیره به فرم سولفات منگنز (MnSO4.H2O) بود. قبل از شروع آزمایش برای تخلیه ی ذخایر بدن از عنصر منگنز مرغها 3 هفته با جیره ی فاقد مکمل منگنز تغذیه شدند، سپس به مدت 12 هفته تیمارهای تغذیه ای را دریافت کردند. اثر سطح منگنز جیره بر شاخصهای سنجش عملکرد تولید تخممرغ معنیدار نشد، اما شاخصهای سنجش کیفیت یوسته تحت تاثیر سطح منگنز جیره قرار گرفتند. وزن مخصوص تخممرغ و ضخامت پوسته تخم مرغ در پاسخ به سطح منگنز جیره به صورت معادله درجه دوم و معنیدار تغییر یافت. بالاترین مقدار عددی وزن مخصوص تخم مرغ، ضخامت پوسته تخم مرغ، وزن نسبی پوسته تخم مرغ و تراکم پوسته (وزن پوسته به ازای واحد سطح) به مرغان تغذیه شده با جیره های با سطح منگنز 105 میلیگرم در کیلوگرم تعلق داشت. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت افزودن مکمل منگنز به جیره باعث بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخمگذار در سیکل دوم تولید میشود.

کلمات کلیدی

, سولفات منگنز, سیکل دوم, عملکرد, کیفیت پوسته, مرغ تخمگذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092194,
author = {ایلنت, میثم and زرقی, حیدر and نصیری مقدم, حسن and مجیدزاده هروی, رضا},
title = {اثر سطح منگنز جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذار},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان},
year = {2022},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {سولفات منگنز، سیکل دوم، عملکرد، کیفیت پوسته، مرغ تخمگذار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطح منگنز جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذار
%A ایلنت, میثم
%A زرقی, حیدر
%A نصیری مقدم, حسن
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان
%D 2022

[Download]