چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (11), شماره (47), سال (2022-11) , صفحات (173-201)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد( )

نویسندگان: سپیده برجسته نژاد , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد بر مبنای کارت امتیازی متوازن و تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره )بهترین بدترین فازی( است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمّی اسنادی است. جمعآوری دادههای کیفی بر اساس نظر 15 خبره در طی مقطع زمانی بین سالهای 1396 تا 1398 در شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد صورت پذیرفت. 9 معیار در منظر مالی، 16 معیار در منظر مشتریان، 8 معیار در منظر فرایند داخلی و 14 معیار در منظر رشد و توسعه و یادگیری برای ارزیابی عملکرد از طریق اسناد شرکت و پژوهشهای پیشین شناسایی و وزندهی شدند؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شد به کمک تکنیک بهترین بدترین فازی وزن منظرها و معیارها بهترتیب محاسبه شود که منظر مشتریان بیشترین وزن و منظر رشد و توسعه و یادگیری کمترین وزن را به خود اختصاص دادند. درنهایت عملکرد شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد ارزیابی شد که نتایج پژوهش نشان داد عملکرد کلی شرکت در سال 1397 به نسبت سال 1396 کاهش یافته و در سال 1398 به نسبت سالهای 1396 و 1397 بهبود یافته است

کلمات کلیدی

ارزیابی عملکرد؛ بهترین بدترین فازی؛ قطار شهری مشهد؛ کارت امتیازی متوازن؛ وزندهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1092497,
author = {برجسته نژاد, سپیده and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا},
title = {ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد(},
journal = {چشم انداز مدیریت صنعتی},
year = {2022},
volume = {11},
number = {47},
month = {November},
issn = {2251-9874},
pages = {173--201},
numpages = {28},
keywords = {ارزیابی عملکرد؛ بهترین بدترین فازی؛ قطار شهری مشهد؛ کارت امتیازی متوازن؛ وزندهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد(
%A برجسته نژاد, سپیده
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%J چشم انداز مدیریت صنعتی
%@ 2251-9874
%D 2022

[Download]