چهادهمین کنفرانس ملی بتن , 2022-10-08

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت )

نویسندگان: رسول مهدی نیاء , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سه دهه اخیر بنابر دلایل مختلفی همچون افزایش نیاز به مقاوم‌سازی سازه‌های فرسوده و گسترش روز افزون استفاده از مصالح تقویتی نوین، دانش طراحی و استفاده از این مصالح جهت مقاوم‌سازی انواع اجزای سازه‌‌ای از جمله ستون‌ها با پیشرفتی شگرف همراه بوده است. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه بیانگر است که مقاوم‌سازی ستون‌ها با پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP) سبب افزایش ظرفیت باربری و شکل‌پذیری آن‌ها می‌شود. شکل مقطع و خروج از مرکزیت بارگذاری مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر محصورشدگی در ستون‌های دورپیچ شده با مصالح مرکب FRP به شمار می‌رود. بنا بر آن چه گفته شد، انجام مطالعات بیشتر با هدف بررسی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه با مقطع مربع و تقویت شده با مصالح FRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای دستیابی به این هدف دو نمونه ستون کوتاه با مقطع مربع به بعد 150 میلی‌متر و ارتفاع 500 میلی‌متر تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت 25 میلی‌متر آزمایش شدند. علاوه بر این پس از تعیین ویژگی‌های مکانیکی مصالح مرکب، ظرفیت باربری نمونه‌ها بر پایه روابط پیشنهادی انجمن بتن امریکا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که ظرفیت باربری و کرنش محوری نهایی نمونه دورپیچ شده با مصالح مرکب به مراتب بیشتر از مقادیر بدست امده براساس مدل‌ها و روابط ارائه شده در آیین‌نامه ذکر شده می‌باشد. علاوه بر این ضریب تاثیر کرنش برای نمونه دورپیچ شده در این آزمایش برابر با 73/0 حاصل گردیده است.این امر درحالی است که مقدار این ضریب در آیین‌نامه برای ستون‌های مربعی برابر 55/0 در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, ستون‌ بتن‌آرمه, مقطع مربع, FRP, محصورشدگی, بارگذاری با خروج از مرکزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1092627,
author = {مهدی نیاء, رسول and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت},
booktitle = {چهادهمین کنفرانس ملی بتن},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ستون‌ بتن‌آرمه، مقطع مربع، FRP، محصورشدگی، بارگذاری با خروج از مرکزیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت
%A مهدی نیاء, رسول
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J چهادهمین کنفرانس ملی بتن
%D 2022

[Download]