پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (12), No (2), Year (2020-7) , Pages (135-149)

Title : ( اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی )

Authors: Hamid Taghavi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مهم­ترین عامل بازدارنده در استفاده از محصولات فرعی پسته در تغذیه دام، میزان بالای ترکیبات فنلی و تانن آن می­باشد. این مطالعه جهت بررسی اثرات عصاره حاوی تانن محصولات فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، توازن نیتروژن و فراسنجه­های تخمیری شکمبه­ در نشخوارکنندگان انجام شد. تعداد 4 راس گوسفند نر بلوچی بالغ دارای فیستولای شکمبه­ای در قفس­های متابولیسمی انفرادی نگهداری شدند. عصاره آبی محصولات فرعی پسته پس از تغلیظ در 3 سطح برآورد شده جهت تأمین 2، 4 و 6 درصد تانن کل در جیره به داخل شکمبه تزریق شد. نتایج نشان داد که تزریق عصاره تاثیر معنی­داری بر مصرف خوراک، وزن بدن و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و پروتئین خام نداشت، اما سبب کاهش معنی­دار قابلیت هضم ظاهری ماده آلی، NDF و ADF، و افزایش زمان مصرف خوراک شد. با افزایش غلظت عصاره، pH و نسبت استات به پروپیونات مایع شکمبه به طور معنی­داری افزایش، و مقادیر نیتروژن آمونیاکی، پروپیونات، والرات و ایزو والرات مایع شکمبه به طور معنی­داری کاهش یافت. با تزریق عصاره، دفع نیترژن از طریق ادرار کاهش، ولی از طریق مدفوع و همچنین نیتروژن ابقا شده افزایش یافت. به­طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که تزریق شکمبه­ای عصاره جهت تأمین 4 درصد جیره تانن کل ضمن حفظ قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، سبب بهبود توازن نیتروژن و ویژگی­های تخمیر شکمبه­ای گوسفندان شد.

Keywords

, تانن, تخمیر شکمبه ای, قابلیت هضم محصولات فرعی پسته, نشخوارکنندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093142,
author = {حمید تقوی and Naserian, Abbas Ali and Valizadeh, Reza and Asoodeh, Ahmad and Haghparast, Alireza},
title = {اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2020},
volume = {12},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-3106},
pages = {135--149},
numpages = {14},
keywords = {تانن، تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم محصولات فرعی پسته، نشخوارکنندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی
%A حمید تقوی
%A Naserian, Abbas Ali
%A Valizadeh, Reza
%A Asoodeh, Ahmad
%A Haghparast, Alireza
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2020

[Download]