پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (10), No (3), Year (2018-12) , Pages (325-338)

Title : ( نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل )

Authors: reza naghdi , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Ahmad Asoodeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف از انجام این فراتحلیل بررسی و مقایسه اثر مکمل‌های آلی و غیرآلی روی بر عملکرد بره‌های پرواری بود. بر اساس جستجوی انجام شده از هفت مطالعه وارد شده در این فراتحلیل، 14 مقایسه برای میانگین افزایش وزن روزانه، 12 مقایسه برای میانگین مصرف خوراک روزانه، 11 مقایسه برای غلظت میزان روی در سرم/پلاسما و فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز و در نهایت 13 مقایسه برای فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز مورد استفاده قرار گرفت. از هر دو مدل اثرات ثابت و تصادفی برای ترکیب اندازه اثر استفاده شد. برای بررسی میزان سوگیری انتشار از نمودار قیفی و آزمون‌های آماری استفاده شد. نتایج این فراتحلیل نشان داد افزودن مکمل روی در جیره غذایی، تاثیر مثبتی بر افزایش وزن روزانه (17/0±5/0+)، افزایش روی سرم/پلاسما (225/0±13/1+)، افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز (205/0±4/1+) و سوپراکسید دسموتاز (226/0±8/0) داشت. این درحالی‌است که مصرف مکمل روی تاثیر معنی‌داری بر میانگین مصرف خوراک (161/0±05/0-) و ضریب تبدیل غذایی (241/0±06/0) نشان نداد. مقایسه فرم آلی و غیرآلی مکمل روی نیز نشان داد فرم آلی، به‌ویژه پروتئینات–روی در مقایسه با فرم غیرآلی تاثیر بیش‌تری بر بهبود عملکرد دام دارد.

Keywords

, بره پرواری, عملکرد, فراتحلیل, مکمل آلی روی, مکمل معدنی روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093146,
author = {Naghdi, Reza and Valizadeh, Reza and Naserian, Abbas Ali and Asoodeh, Ahmad},
title = {نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-3106},
pages = {325--338},
numpages = {13},
keywords = {بره پرواری، عملکرد، فراتحلیل، مکمل آلی روی، مکمل معدنی روی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل
%A Naghdi, Reza
%A Valizadeh, Reza
%A Naserian, Abbas Ali
%A Asoodeh, Ahmad
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]