پژوهش نامه مدیریت تحول, سال (2022-12)

عنوان : ( پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی )

نویسندگان: فاطمه بیگی نصرابادی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان‌های خدمات شهری مشهد انجام شده‌است. این پژوهش کیفی و بر پایه نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده انجام شده‌است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران با سابقه شهرداری، اعضای شورای شهر و همچنین اساتید دانشگاهی می‌باشند که سابقه تعامل مطلوبی با سازمان‌های خدمات شهری داشته‌اند. پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر، اشباع نظرات حاصل شد. داده‌های حاصله در فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده علل و پیامدهای اینرسی سازمانی شامل علل درون سازمانی، علل زمینه ای، علل در سطح شهری، علل ناشی از جو سیاسی اداره شهر، پیامدهای درون سازمانی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای در سطح شهری می‌باشند. نتیجه نهایی تحقیق نیز شامل ارائه نظریه‌ای جوهری از علل و پیامدهای اینرسی سازمانی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اینرسی سازمانی, سازمان‌های خدمات شهری, مقاومت در برابر تغییر, نظریه داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093181,
author = {بیگی نصرابادی, فاطمه and ملک زاده, غلامرضا},
title = {پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2022},
month = {December},
issn = {2383-4064},
keywords = {اینرسی سازمانی،سازمان‌های خدمات شهری،مقاومت در برابر تغییر،نظریه داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی
%A بیگی نصرابادی, فاطمه
%A ملک زاده, غلامرضا
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2022

[Download]