پژوهشنامه ادیان, دوره (1325), شماره (25), سال (2019-9) , صفحات (175-194)

عنوان : ( رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندویی )

نویسندگان: فیاض قرائی , زهرا میقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به این‌که هیچ یک از ادیان زنده دنیا به اندازه دین هندو به بدن آدمی نمی‌پردازد، بررسی موضع این دین در قبال بدن ضرورت دارد. مطالعه جایگاه بدن علاوه بر این که فرصتی است برای آشنایی با منبعی غنی از مفاهیم و اعتقادات هندویی درباره اهمیت معنوی جسم، امکان شناخت ژرف‌تر کیهان‌شناسی دین هندو را نیز فراهم می‌کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد گاه برابر انگاشتن آموزه‌های دین هندو با شیوه زندگی یوگی‌ها و عزلت‌نشین‌ها و پیش‌فرض تقابل عوالم روح و ماده، باعث سوتعبیرهایی در خصوص نگاه این دین نسبت به زندگی این جهانی و مادی شده است. این پژوهش بر آن است تا با تأملی بیش‌تر بر موضع دین هندو در قبال بدن، تصویر جامع‌تری از نگاه این دین نسبت به بعد مادی انسان ارائه دهد. بررسی آموزه‌های کلی آیین تنتره، به سبب جایگاه خاصی که برای بدن قائل است، در نیل به این مقصود راهگشاست. آیین تنتره و به ویژه یوگا‌ی تنتره‌ای بدن را دارای حکمت خاص خود می‌دانند و برای رسیدن به رهایی به آن متوسل می‌شوند.

کلمات کلیدی

دین هندو بدن دوگانگی روح و ماده تنتره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093184,
author = {قرائی, فیاض and میقانی, زهرا},
title = {رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندویی},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2019},
volume = {1325},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-0476},
pages = {175--194},
numpages = {19},
keywords = {دین هندو بدن دوگانگی روح و ماده تنتره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردهای متفاوت به بدن در دین هندویی
%A قرائی, فیاض
%A میقانی, زهرا
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2019

[Download]