پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (10), No (4), Year (2019-1) , Pages (435-447)

Title : ( اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی )

Authors: Majid Jafari , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این آزمایش به منظور تعیین بهترین سن از شیرگیری بره برای افزایش بازده تولیدی و اقتصادی می شها و بره های بلوچی انجام شد. تعداد 30 راس47 کیلوگرم و 30 راس بره آنها ( 15 راس نر و 15 راس ماده ) با میانگین وزن ± 0/ میش بلوچی تک قلوزا و شکم دوم زایش با میانگین وزن 58 و 12 هفتگی بعد ، 4/5 کیلوگرم به طور تصادفی به 3 گروه 10 راسی شامل 5 راس بره نر و 5 راس بره ماده تقسیم شدند. بره ها در سه سن 4 ± 0/05از زایش به روش ناگهانی از شیر گرفته و می شها نیز خشک شدند. میزان افزایش وزن روزانه، وزن، ماده خشک مصرفی روزانه، فراسنجه های خونیبره ها در هفته دوازدهم بعد زایش، وزن و ماده خشک مصرفی روزانه میش ها در زمان از شیرگیری و نسبت اقتصاد ی سود به هزینه در هر تیمار بادر قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، زود از شیرگیری بره ها در سن 4 هفتگی SAS نرم افزار GLM استفاده از رویهموجب بهبود معن یدار در افزایش وزن روزانه، وزن، مقدار ماده خشک مصرفی روزانه در می شها و بره ها و کاهش مصرف شیر توسط بر ه ها شد . سطحسرم خون بره های از شیرگرفته شده در 4 هفتگی در مقایسه با دو گروه دیگر بالاتر بود. نسبت اقتصادی سود به هزینه IGF- و هورمون 1 ALP آنزیمنیز نشان داد از شیرگیری در 4 هفتگی می تواند موجب افزایش معنی دار سود دامدار در مقایسه با دو روش دیگر شود.

Keywords

افزایش وزن روزانه زمان از شیرگیری فراسنجه های خونی نسبت منفعت به هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093226,
author = {Jafari, Majid and Naserian, Abbas Ali and Valizadeh, Reza},
title = {اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-3106},
pages = {435--447},
numpages = {12},
keywords = {افزایش وزن روزانه زمان از شیرگیری فراسنجه های خونی نسبت منفعت به هزینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی
%A Jafari, Majid
%A Naserian, Abbas Ali
%A Valizadeh, Reza
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2019

[Download]