علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (19), شماره (131), سال (2023-2) , صفحات (91-99)

عنوان : ( گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک - L تولید بومی و مقایسه آن با سویه صنعتی )

نویسندگان: نگین غظنفری , فرشته فلاح , علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوتامات از فراوان ترین اسیدهای آمینه بدن است که نقش مهمی در فرآیندهای مختلف -L سلولی دارد و همچنین به عنوان پیش ساز مولکول های زیست فعال عمل می کند، که با توجه به کاربردهای دارویی و غذایی امروزه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک اسید گلوتامات توسط -L آمینه مهم صنعتی به صورت تجاری تولید می شود. در این پژوهش، تولید لاکتوباسیلوس پلانتاروم ،PML سه باکتری اسید لاکتیک بومی ( لاکتوباسیلوس برویس 1 0)، سه , 10, 4) در سه سطح درصد لجن لبنی (% 20 - 1058 و لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17 (48, 84, 120 hr) 0) و سه سطح مدت زمان تخمیر , 2.5, سطح درصد کنجاله سویا (% 5 گلوتامات در محیط کشت -L با استفاده از روش آماری سطح پاسخ، بهینه شد. حداکثر تولید 500 بدست آمد. mg/ml ، 48 زمان تخمیر hr حاوی % 20 لجن لبنی، % 5 کنجاله سویا و از کروماتوگرافی لایه نازک برای ارزیابی کیفی و از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای گلوتامات استفاده و سپس خصوصیات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی -L تخمین کمی تولید عصاره تخمیر مورد ارزیابی قرارگرفت و با نمونه شاهد مقایسه شد. بر اساس نتایج آزمون های میکروبی، استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت بیشتری به عصاره تخمیر شده در مقایسه با نمونه

کلمات کلیدی

, گلوتامات, - L باکتری اسید لاکتیک بومی, , RSM لجن لبنی, کنجاله سویا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093326,
author = {غظنفری, نگین and فلاح, فرشته and وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک - L تولید بومی و مقایسه آن با سویه صنعتی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2023},
volume = {19},
number = {131},
month = {February},
issn = {2008-8787},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {گلوتامات، - L باکتری اسید لاکتیک بومی، ،RSM لجن لبنی، کنجاله سویا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک - L تولید بومی و مقایسه آن با سویه صنعتی
%A غظنفری, نگین
%A فلاح, فرشته
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2023

[Download]