شانزدهمین کنفرانس ماده چگال , 2023-01-25

Title : ( سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت منگنز مولیبدنیوم اکساید (MnMoO4) بر روی فوم نیکل )

Authors: Saad Mohammed Jawad , Reza Ghanbari , Shaban Reza Ghorbani , Hadi Arabi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه ابرخازن ها به عنوان یکی از مهم ترین ذخیره سازهای انرژی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. اکسید مولیبدنیوم به دلیل داشتن ساختار لایه ای و فعالیت الکتروشیمیایی خوب به عنوان یک ماده ی شبه خازنی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور افزایش عملکرد الکتروشیمیایی می توان از ترکیبات فلزی دوتایی استفاده کرد و از حالتهای مختلف اکسیداسیون آنها بهره برد. در این تحقیق پودر منگنز مولیبدات ) (MnMoO4با استفاده از روش هیدروترمال و فرآیند کلسینه کردن به عنوان ماده فعال شبه خازنی سنتز شد. این ماده فعال به صورت درجا بر روی بستر فوم نیکل نشانده شد. تشکیل ساختار منگنز مولیبدات توسط آنالیز پراش پرتوی ایکس، سطح فوم و قرارگیری صحیح ذرات و عناصر روی آن توسط تصویربرداری SEMو آنالیز ،EDAXو توزیع یکنواخت این عناصر روی فوم توسط آنالیز عنصری مپینگ نشان داده شد

Keywords

, منگنز مولیبدات , هیدروترمال , فوم نیکل, ابرخازن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093351,
author = {Jawad, Saad Mohammed and قنبری، رضا and Ghorbani, Shaban Reza and Arabi, Hadi},
title = {سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت منگنز مولیبدنیوم اکساید (MnMoO4) بر روی فوم نیکل},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس ماده چگال},
year = {2023},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {منگنز مولیبدات ، هیدروترمال ، فوم نیکل، ابرخازن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت منگنز مولیبدنیوم اکساید (MnMoO4) بر روی فوم نیکل
%A Jawad, Saad Mohammed
%A قنبری، رضا
%A Ghorbani, Shaban Reza
%A Arabi, Hadi
%J شانزدهمین کنفرانس ماده چگال
%D 2023

[Download]