بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hadi Arabi


موارد یافت شده: 174

1 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
2 - Hydrated and non-hydrated rGO-MnMoO4 nanocomposites as supercapacitor electrodes (چکیده)
3 - Structural investigation and hydrogenation properties of TiZrXMnFeNi (X = Cr, Mo, and W) high entropy alloys (چکیده)
4 - Sanctions and Iranian stock market: Does the institutional quality matter? (چکیده)
5 - ذخیره سازی هیدروژن در آلیاژهای فلزی، چالش ها و دستاوردها (چکیده)
6 - ساخت الیاژ غیر استوکیومتری L2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 به روش ذوب مجدد قوس الکتریکی تحت خلاو بررسی خواص ساختاری و هیدروژنی ان (چکیده)
7 - Synthesis, hydride and electrochemical properties of La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 alloy as a candidate for anode of nickel metal hydride battery (چکیده)
8 - سنتز و مشخصه یابی و رونشانی اکسید نیکل منگنز ) (NiMnO3بر روی رشتههای پنبه ای-مسی (چکیده)
9 - سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت منگنز مولیبدنیوم اکساید (MnMoO4) بر روی فوم نیکل (چکیده)
10 - سنتز نانو کامپوزیت مغناطیسی Ni0.5Zn0.5Fe2O4/BaFe12O19به روش سل-ژل احتراقی و مطالعه ساز و کار تبادل فنر (چکیده)
11 - Improving Electrochemical Performance of NMC622 Cathode by Coating with Cr2O3 Nanopowders and Modified Current Collector (چکیده)
12 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
13 - مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوکپسول Fe3O4 با سورفکتانت مغناطیسی Co(AOT)2 (چکیده)
14 - رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید (چکیده)
15 - بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی (چکیده)
16 - تحلیل آماری مقالات و اختراعات ثبت شده فناوری باتری‌های لیتیوم پلیمر در جهان (چکیده)
17 - تحلیل و بررسی الکترولیت های پلیمری حالت جامد در باتری های لیتیوم پلیمری (چکیده)
18 - محرک های اصلی و فناوری و بازار باتری های لیتیوم -یونی حالت جامد و چالی های موجود (چکیده)
19 - Comparison of alkali metal cationmetal cation (Rb/K) doping effect on the structural, optical and photovoltaic behavior of methylammonium lead triiodide perovskite thin films (چکیده)
20 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
21 - Al-doped Li1.21[Mn0.54Ni0.125Co0.125]O2 cathode material with enhanced electrochemical properties for lithium-ion battery (چکیده)
22 - بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
23 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری جذب و واجذب هیدروژن برای مواد ذخیره کننده هیدروژن در فشار پایین (چکیده)
24 - On the Determination of Pinning Mechanisms and Regimes in Type-II Superconductors with Weak Thermal Fluctuations (چکیده)
25 - سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت و مهره‌های مغناطیسی آلژینات به منظور کاربرد در پزشکی (چکیده)
26 - سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن. (چکیده)
27 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
28 - سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن (چکیده)
29 - هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
30 - New generation of α-MnO2 nanowires @PDMS composite as a hydrogen gas sensor (چکیده)
31 - LiMn2O4nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
32 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeTe با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
33 - مطالعه اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختارFeTe : رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
34 - مطالعه نظری خواص اپتیکی ساختار FeSe با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
35 - بررسی نظری اثر تغییر تابعی تبادلی همبستگی بر خواص ساختاری و الکترونی ساختار FeSe (چکیده)
36 - Effect of Cu doping on the structural and electrochemical properties of lithium-rich Li1.25Mn0.50Ni0.125Co0.125O2 nanopowders as a cathode material (چکیده)
37 - The effect of gelatin as a chelating agent on the synthesis and characterization of LiMn2O4 nanopowders prepared via sol–gel method (چکیده)
38 - The Charge Transport Mechanisms in Conducting Polymer Polypyrrole Films and Fibers (چکیده)
39 - Silicon atom and silicon oxide molecule, within the metallic and semiconducting carbon nanotubes as promising centers candidates for hydrogen adsorption: A DFT theoretical study (چکیده)
40 - Magnetoresistance mechanisms in carbon-nanotube yarns (چکیده)
41 - Low-index surface investigation of KAlH4: Theoretical attempt to study the surface effect on the hydrogen storage properties (چکیده)
42 - ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل (چکیده)
43 - اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون (چکیده)
44 - Effect of magnetic field on the flux pinning mechanisms in Al and SiC co-doped MgB2 superconductor (چکیده)
45 - Flux pinning mechanism in codoped-MgB2 with Al2O3 and SiC (چکیده)
46 - Magnetoreresistance of carbon nanotube-polypyrrole composite yarns (چکیده)
47 - Relation between resistivity and temperature in the presence of two magnetic flux pinning mechanisms (چکیده)
48 - Influence of Nickel Substitution on Crystal Structure and Magnetic Properties of Strontium Ferrite Preparation Via sol- gel Auto- Combustion Route (چکیده)
49 - Magnetic and Structural Properties of SrFe12−xCrxO19 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1) Hexaferrite Powders Obtained by Sol – Gel Auto - Combustion Method (چکیده)
50 - مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) (چکیده)
51 - سنتز و بررسی خواص ساختاری وفیزیکی نانوذرات سیلیکا توخالى (چکیده)
52 - اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال (چکیده)
53 - مقایسه بین تهیه اکسید گرافن با روش هومر و روش هومراصلاح شده پیشنهادی (چکیده)
54 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی (چکیده)
55 - مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان (چکیده)
56 - AB-initio study of pressure-induced aluminum hydrides AAlH4 (A = Li, Na, K, Rb, Cs) (چکیده)
57 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
58 - Growth of ReBa2Cu3O7-x (Re=Y, Sm) Single Crystals by Self-Flux Method and Their Propertis (چکیده)
59 - Synthesis of CoFe2 O4-RGO Nanocomposite and Investigation on Its Structural and Magnetic Properties (چکیده)
60 - Investigation of Physical, Crystal Structure and Magnetic Properties of Ni2MnGa Shape Memory Alloy (چکیده)
61 - Synthesis of LiFePO4 as the Cathode Material Used in Lithium Ion Batteries and Investigating the Effects of Synthesis Routes on Magnetic, and Physical Properties (چکیده)
62 - تاثیر اندازه ذرات گرافیت در ساخت اکسیدگرافن (GO )به روش هومر و بررسی خواص و ویژگیهای آن (چکیده)
63 - تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی (چکیده)
64 - The effect of cobalt-doping on microstructure and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics (چکیده)
65 - The Second Peak Effect And Vortex Pinning Mechanisms in Ba(Fe,Ni)2As2 Superconductors (چکیده)
66 - M-Type Strontium Hexaferrite Nanoparticles Prepared by Sol-Gel Auto-combustion Method: The Role of Co Substitution in Structural, Morphological, and Magnetic Properties (چکیده)
67 - Comparison of hydrogen absorption in metallic and semiconductor single-walled Ge- and GeO2- doped carbon nanotubes (چکیده)
68 - مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی (چکیده)
69 - Density Functional Studies on Crystal Structure of Potassium Alanates as a candidate for Hydrogen storage (چکیده)
70 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
71 - مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ (چکیده)
72 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
73 - Size Controlling of L1 0 -FePt Nanoparticles During High Temperature Annealing on the Surface of Carbon Nanotubes (چکیده)
74 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
75 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
76 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
77 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
78 - First-Principles Study of Electronic and Structural Properties and Examining the Effect of Pressure on Energy Gap in InN Phases (چکیده)
79 - Study on the stability of Si, Ge, Fe and Co in the interior surface of a metallic carbon nanotube for hydrogen storage (چکیده)
80 - Density functional studies of structural and electronic properties of potassium alanate as a candidate for hydrogen storage (چکیده)
81 - بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
82 - Effect of annealing temperature on structural and magnetic properties of stontium hexaferrite nanoparticles synthesised by sol-gel auto- combustiom method (چکیده)
83 - سنتز نانوذرات اکسید مس به روش سریع همرسوبی به منظور کاربرد در روانکارها و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
84 - Experimental Evaluation on the Viscosity of Rapeseed Oil Bio-lubricant by the Addition of CuO Nanoparticles (چکیده)
85 - High coercivity FePt/CNT nanocomposites on SiO 2 surfaces (چکیده)
86 - سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی (چکیده)
87 - سنتز و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده به روش سونوشیمی (چکیده)
88 - اثر افزودن نانوذرات Gd2O3 بر خواص ساختاری و ابررسانایی YBa2Cu3O7 (چکیده)
89 - A Comparative Study of the Electronic and Magnetic Properties of Gd5Ge4 and Gd5Si4 Compounds (چکیده)
90 - The Magnetocaloric Properties of Gd5Si4 Alloy Prepared by the New Method (چکیده)
91 - A New Strategy for the Synthesis of Size-controlled L1 0 FePt Nanoparticles on Nanotube Substrate (چکیده)
92 - سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure (چکیده)
93 - سنتز و خواص ساختاری نانوذرات هیدروکسیآپاتیت تهیه شده به روش همرسوبی بر مبنای الگوی مایسلSynthesis and structural properties of hydroxyapatite nanoparticles prepared byco-precipitation route and micelles template (چکیده)
94 - اثر دما بر سنتز نانوذرات نیکل و ساختار هسته پوسته SiO2/Ni و بررسی خواص فیزیک ان (چکیده)
95 - بررسی تاثیر اکسیژن خالص، آرگون و هوا در مرحله پخت، بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز (چکیده)
96 - بهینه سازی شرایط ساخت ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ تهیه شده به روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی ان (چکیده)
97 - Physical properties and electronic structure of LaNi5 compound before and after hydrogenation: An experimental and theoretical approach (چکیده)
98 - Structural, stability and electronic properties of C15-AB (A = Ti, Zr; B = Cr) intermetallic compounds and their hydrides: An ab initio study (چکیده)
99 - اثر جذب هیدروژن بر روی ساختار بلوری و الکترونی هیدرید فلزی 5LaNi (چکیده)
100 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ویژگی های هیدروژنی مواد به روش حجمی و بررسی ویژگی های ساختاری و هیدروژنی آلیاژ بین فلزی 5LaNi (چکیده)
101 - بررسی ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ بین فلزی5LaNi (چکیده)
102 - بررسی ویژگی های فیزیکی ترکیب بین فلزی 2ZrFe با استفاده از نظریه تابعی چگالی(DFT) (چکیده)
103 - بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و مغناطیسی ترکیب 2ZrFe (چکیده)
104 - بررسی ویژگی های جذب هیدروژن آلیاژ بین فلزی5LaNi (چکیده)
105 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ سه تایی (5/0=x) 2xTixCr-1Zr (چکیده)
106 - بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و الکترونیکی ترکیبات دوتایی (X= Ti, Zr) 2XCr (چکیده)
107 - Applying a suitable route for preparation Fe3O4 nanoparticles by Ammonia and investigation of their physical and different magnetic properties (چکیده)
108 - First-principles study of structural and electronic properties of different phases of GaAs (چکیده)
109 - A comprehensive investigation of structural, morphological, hydrogen absorption and magnetic properties of MmNi4.22Co0.48Mn0.15Al0.15 alloy (چکیده)
110 - STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL, MAGNETIC AND HYDROGEN ABSORPTION PROPERTIES OF LaNi5 ALLOY: A COMPREHENSIVE STUDY (چکیده)
111 - STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF NI-FERRITE NANOPARTICLES WHICH DOPED WITH COBALT AND MANGANESE (چکیده)
112 - THE COEXISTENCE OF SUPERCONDUCTIVITY AND FERROMAGNETIC PHASES IN YBa2Cu3O7-δ NANOPARTICLES (چکیده)
113 - سنتز و بررسی تأثیر اندازه ذرات و رژیم حرارتی بر خواص مغناطیسی و ابررسانایی نانوذرات ( YBCO (Y-123 (چکیده)
114 - ساخت بررسی خواص مغناطسی نانو ذرات فریت منگنز خالص ( MnFe O 24) و آلا و یش داده شده در ماتریس سلیکا (چکیده)
115 - Synthesize of YBa 2 Cu 3 O 7-δ nanoparticles and the coexistence of superconductivity and ferromagnetic phases (چکیده)
116 - Synthesis of nanocrystalline NiCoMn ferrite and investigation their physical properties (چکیده)
117 - تولید نانوذرات نیکل از فاز گازی با دستگاه قوس الکتریک خلاء و مشخصه یابی آن (چکیده)
118 - The Effect of Temperature on Synthesizing Nickel nanoparticles and SiO2/Ni core/shell structure and investigation their physical properties (چکیده)
119 - EFFECT OF MAGNETIC FIELD AND NANO-PARTICLES OF TITANIUM OXIDE (TIO2) ON SEED GERMINATION AND EARLY GROWTH CHARACTERISTICS OF AJOWAN (AMMI COPTICUM L.) IN PREMATURE SENESCENCE (چکیده)
120 - Effect of Substitutions of Zn for Mn on Size and Magnetic Properties of Mn–Zn Ferrite Nanoparticles (چکیده)
121 - EFFECT OF MAGNETIC FIELD AND NANO-PARTICLES OF TITANIUM DIOXIDE (TIO 2 ) ON SEED GERMINATION AND SEEDLINGS EARLY GROWTH OF AJOWAN ( AMMI COPTICUM L (چکیده)
122 - ساخت نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن به روش همرسوبی و بررسی تاثیر نسبت غلظت مواد واکنش دهنده بر اندازه و خواص مغناطیسی ذرات (چکیده)
123 - Preparation and investigation of structural and magnetic properties of barium ferrite nanoparticles substituted with Europium (چکیده)
124 - Effect of pH on structural and magnetic properties of MnFe 2 O 4 nanoparticles (چکیده)
125 - Synthesis of Cobalt nanoparticles by Co-precipitation method and investigation of the effect of temperature on their physical and magnetic properties (چکیده)
126 - Preparation of Mg-ferrite nanoparticles by sol–gel method and investigation of the Influence of pH on their physical and magnetic properties (چکیده)
127 - Preparation of Iron Oxide Ionic Ferrofluid and Study Its Magnetic and Rheological Properties (چکیده)
128 - ساخت نانو ذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-x با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
129 - خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات هگزافریت استرانسیم جانشانشی شده با کرم (چکیده)
130 - سنتز و بررسی ساختار نانوذرات هسته پوسته FePt/Cu2O (چکیده)
131 - سنتز نانو ذرات کبالت در محیط قلیایی هیدرازین - اتانول در دمای اتاق و بررسی خواص قیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
132 - سنتز ذرات اکسید مس با روش موفولوژی گذاری (چکیده)
133 - Investigation of Structural, Microscopic and Magnetic Properties of LaNi5 Intermetallic Alloy (چکیده)
134 - Effect of pure oxygen, argon and air in sintering on structural and magnetic properties of Nickle ferrite thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
135 - اثر جذب هیدروژن بر روی ساختار بلوری و الکترونی هیدرید فلزی 5 LaNi (چکیده)
136 - Investigation of Hydrogen Absorption on Structural, Thermodynamics and Magnetic Properties of ZrFe 2 Compound (چکیده)
137 - Optimization of Synthesize conditions of high Tc superconductor HoBa2Cu3O7-ä nanoparticles by citrate gel route and investigation of their physical and magnetic properties (چکیده)
138 - Study of the hydrogen absorption properties of LaNi5 Intermetallic Alloy5 (چکیده)
139 - Synthesis and application of FePt/CNTs nanocomposite as a sensor and novel amide ligand as a mediator for simultaneous determination of glutathione, nicotinamide adenine dinucleotide and tryptophan (چکیده)
140 - Decoration of carbon nanotube with sizecontrolled L10-FePt nanoparticles for storage media (چکیده)
141 - سنتزنانوذرات اکسید گادولونیم با روش احتراقی (چکیده)
142 - بررسی اثرناخالصی اکسید گادولونیم بر روی ساختار و اندازه نانو ذرات ابررسانای YBCO (چکیده)
143 - سنتز نانو ذرات FePt با استفاده از روش Seed mediated و بررسی خواص مغناطیسی آنها (چکیده)
144 - بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی سامانه الکترود فرومغناطیسی/ نانو گرافن زیگزاگی/الکترود فرومغناطیسی (چکیده)
145 - سنتز نانو ذرات کبالت با پوشش سیلیکا (چکیده)
146 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ سه تایی 2 Zr0.5Ti0.5Cr (چکیده)
147 - اثر جانشینی Cu بر ساختار بلوری و الکترونی آلیاژهیدریدی LaNi5 (چکیده)
148 - بررسی ویژگیهای ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی ترکیب MmNi۴/۲۲Co۰/۴۸Mn۰/۱۵Al۰/15 (چکیده)
149 - The effect of Mn substitutioin on structural and magnetic properties of strnatium hegzaferrite nanoparticles (چکیده)
150 - Structuraland magnetic properties of CoFe2-x Alx O4 nanoparticles (چکیده)
151 - بررسی اثر ناخالصی آلومینیوم بر خواص فیزیکی هگزافریت استزانسیوم ساخته شده به روش سل - ژل خود احتراقی (چکیده)
152 - Effect Of Calcination Temperature And PH Value On Structural And Magnetic Properties Of Mg-ferrite Nanoparticles (چکیده)
153 - سنتز و بررسی تأثیر اندازه ذرات و رژیم حرارتی بر خواص مغناطیسی و ابررسانایی نانوذرات YBCO (چکیده)
154 - اثر PH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (MnFe2 O4) (چکیده)
155 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت باریم جایگرین شده با یوروپیوم (چکیده)
156 - تهیه نانوذرات فریت منیزیم یه روش سل ژل و بررسی اثر PH بر روی خواص فیزیکی و مفناطیسی آنها (چکیده)
157 - ساخت نانو ذرات کبالت به روش همرسوبی و بررسی خواص فیریکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
158 - ساخت نانوذرات ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ با روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
159 - اثر انرژی برھمکنش تبادلی در بروز رفتارھای بی ھنجار ترکیبات 3 T=Pd,Pt) Gd2TSi (چکیده)
160 - سنتز نانوذرات کروی نیکل بھ روش کاھش شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آنھا (چکیده)
161 - مطالعه تأثیر مقدار pH بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت‌منیزیم (چکیده)
162 - سنتز نانوذرات کبالت در محیط قلیایی هیدرازین-اتانول در دمای اتاق و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی آنها (چکیده)
163 - Synthesize of YBa2 Cu3 O7-δ nanoparticles and the coexistence of superconductivity and ferromagnetic phases (چکیده)
164 - Synthesis of nanocrystalline NiCoMn ferrite and investigation their physical properties (چکیده)
165 - Synthesis and Characterization of FePt/NiO Core–Shell Nanoparticles (چکیده)
166 - Nanostructure and magnetic properties of magnesium ferrite thin films deposited on glass substrate by spray pyrolysis (چکیده)
167 - بررسی اثر دمای تکلیس بر خواص فیزیکی و مغناطیسی نانوذرات کبالت عریان و با پوشش سیلیکا (چکیده)
168 - Effect of MnO shell to prevent sintering of FePt nanoparticles during the annealing process (چکیده)
169 - Structural and Magnetic Properties of Cobalt and Manganese Doped Ni-Ferrite Nanoparticles (چکیده)
170 - Size Control of FePt Nanoparticles Produced by Seed Mediated Growth Process (چکیده)
171 - Doping Effect on Crystal Structure and Magnetic Properties of Highly Al-Substituted Strontium Hexaferrite Nanoparticles (چکیده)
172 - FePt3/CoFe2O4 core/shell nanostructures and their magnetic properties (چکیده)
173 - Surface modified magnetic Fe 3 O 4 nanoparticles as a selective sorbent for solid phase extraction of uranyl ions from water samples (چکیده)
174 - Effect of Different Calcination Process and Gd2O3 as Impurities on the Different Phases of Bi-Based Superconductor (چکیده)