مدیریت زنجیره تأمین, دوره (24), شماره (75), سال (2022-9) , صفحات (61-73)

عنوان : ( کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد )

نویسندگان: پردیس روزخوش , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن خط مشی های زیست محیطی جایگاه وسیعی در بهبود قابلیت های زنجیره تامین دارد. از طرفی با توجه به گسترش تکنولوژی و هوشمندسازی اینترنت اشیا و کمک آن ها در راستای برآوردن بهتر اهداف، مطالعه و بررسی آنها در این حوزه حائز اهمیت است. این مطالعه هدف های شناسایی مهم ترین معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده ی سبز و بررسی تاثیر اینترنت اشیا ( IoT) روی معیارهای انتخاب تامین کننده ی سبز انجام شده است. برای نیل به این اهداف ابتدا مسئله با روش نگاشت شناختی فازی ( FCM ) وزن های موثر هر معیار را شناسایی کرده و در نهایت با بررسی مرکزیت موثرترین معیار را معرفی می کند. برای بررسی نقش IoT روی زنجیره تامین سبز نیز تحلیل سلسله مراتبی فازی ( FAHP) بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کنترل آلودگی هوا مهمترین معیار ارزیابی تامین کنندگان و نیز بیشترین تاثیر در IoT را دارد.

کلمات کلیدی

, اینترنت اشیا, زنجیره تامین سبز, تامین کننده سبز, FCM, FAHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093376,
author = {روزخوش, پردیس and کاظمی, مصطفی},
title = {کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد},
journal = {مدیریت زنجیره تأمین},
year = {2022},
volume = {24},
number = {75},
month = {September},
issn = {2008-9198},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {اینترنت اشیا، زنجیره تامین سبز، تامین کننده سبز، FCM، FAHP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره ی تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده ی سبز: مطالعه ی موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد
%A روزخوش, پردیس
%A کاظمی, مصطفی
%J مدیریت زنجیره تأمین
%@ 2008-9198
%D 2022

[Download]