مهندسی متالورژی و مواد, Year (2022-11)

Title : ( سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی )

Authors: Zahra Yousefi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Samaneh Sahebian ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فریت کبالت ماده‌ای مغناطیسی با ساختار اسپینلی است که به دلیل مغناطش اشباع متوسط، ناهمسان‌گردی مغناطیسی، خواص نوری ویژه دارای کاربردهای گسترده است. در این پژوهش، اثر پارامتر دما بر ساختار و خواص مغناطیسی بلورهای فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی بررسی شده ‌است. به این منظور، نمونه‌ها در دمای 80، 90، 100 و OC 110 سنتز شدند. برای سنتز فریت کبالت از پتاسیم هیدروکسید با غلظت M، کلرید آهن و کلرید کبالت به نسبت 1:2 استفاده شد. به منظور بررسی ویژگی‌های ساختاری بلورها، از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR) و پراش انرژی پرتوی ایکس (EDS) استفاده شد. خواص مغناطیسی نیز با آنالیز مغناطیس‌سنج نمونه‌ی نوسانی (VSM) بررسی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد، افزایش دمای واکنش منجر به افزایش متوسط اندازه‌ی بلور‌ها از 37 به nm 90 و مغناطش اشباع از 32 تا emu/g 5/71 و شده است. نتایج نشان داد که خلوص فریت کبالت با افزایش دمای فرایند افزایش یافته است.

Keywords

فریت کبالت فرایند هم رسوبی شیمیایی خواص مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093512,
author = {Yousefi, Zahra and Sajjadi, Seyed Abdolkarim and Sahebian, Samaneh},
title = {سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2022},
month = {November},
issn = {2008-7462},
keywords = {فریت کبالت فرایند هم رسوبی شیمیایی خواص مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی
%A Yousefi, Zahra
%A Sajjadi, Seyed Abdolkarim
%A Sahebian, Samaneh
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2022

[Download]