پژوهش نامه علم سنجی, سال (2021-4)

عنوان : ( تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدعلیرضا سعادت علیجانی , ثریا ضیائی , فرامرز سهیلی , مجتبی صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : هدف اصلی این پژوهش ارائه سناریوهایی برای افزایش میزان انتشار مقالات علمی جی. سی. آر. اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری بهتر برای آینده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد ترکیبی- اکتشافی است. در قسمت کیفی از روش دلفی استفاده گردیده و در بخش کمی از روش دینامیک سیستم برای مدلسازی و تحلیل بازخوردهای مدل استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بر اساس بازخورد سیستم نسبت به رفتار هر متغیر نشان می‌دهد در پنج متغیر مورد مطالعه در سال 2030 مجموع سرانه مقالات هر عضو هیأت علمی با افزایش متغیر جذب دانشجوی دکتری، 62.36 مقاله، متغیر جذب دانشجوی کارشناسی ارشد 2.31 مقاله، متغیر طرح پژوهشی 37.31 مقاله، متغیر فرصت مطالعاتی 77.31 مقاله و متغیر مطالعات مستقل 16.31 مقاله خواهد بود. نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که اگر دانشگاه فردوسی مشهد بخواهد برای افزایش تعداد مقالات جی. سی. آر. اعضاء هیأت علمی خود برنامه‌ریزی نماید، بهترین سناریو جذب دانشجوی دکتری و پس از آن سرمایه گذاری در بخش فرصت های مطالعاتی و طرح های پژوهشی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مقالات جی. سی. آر, اعضاء هیأت علمی, دانشگاه فردوسی مشهد, مدل دینامیک سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093526,
author = {سعادت علیجانی, سیدعلیرضا and ثریا ضیائی and فرامرز سهیلی and مجتبی صالحی},
title = {تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش نامه علم سنجی},
year = {2021},
month = {April},
issn = {2423-5563},
keywords = {مقالات جی. سی. آر، اعضاء هیأت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مدل دینامیک سیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد
%A سعادت علیجانی, سیدعلیرضا
%A ثریا ضیائی
%A فرامرز سهیلی
%A مجتبی صالحی
%J پژوهش نامه علم سنجی
%@ 2423-5563
%D 2021

[Download]