دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (10), شماره (1), سال (2022-12) , صفحات (107-119)

عنوان : ( بررسی ترکیب شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل (Perovskia abrotanoides) علیه پاتوژن‌های غذایی )

نویسندگان: کتایون احمدی , محمد محسن زاده , زهرا پناهی , رویا رضائیان دلویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه اسانس­های گیاهی بدلیل دارا بودن خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مطالعه با هدف شناسایی ترکیب شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل انجام گرفت. مواد و روش‌­ها ترکیب شیمیایی اسانس با دستگاه گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی تعیین گردید. خواص آنتی اکسیدانی اسانس به روش احیای رادیکال آزاد و اثر ضد میکروبی آن علیه باکتری‌های ­آئروموناس هیدروفیلا، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی، لیستریا مونوسایتوژنز، سالمونلا تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس و به روش‌های میکرودایلوشن براث، انتشار در چاهک آگار و انتشار از دیسک تعیین گردید. یافته­‌ها در آنالیز شیمیایی اسانس برازمبل 21 ترکیب شناسایی شد که اوکالیپتول، کامفور و آلفا-پینن بیشترین مقدار را داشتند. IC50 اسانس برازمبل برابر 44/46 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. در بین باکتری‌های مورد مطالعه در روش میکرودایلوشن براث، اشرشیا کلی و لیستریا مونوسایتوژنز با MIC برابر 03/0 درصد بیشترین حساسیت و استافیلوکوکوس اورئوس با MIC برابر 2/0 درصد، کمترین حساسیت را نسبت به نانوامولسیون اسانس برازمبل نشان دادند. هاله­­ی عدم رشد در روش انتشار از دیسک در غلظت‌های مورد مطالعه، از 60/06±0/7 تا 40/1±43/58 میلی‌متر و در روش انتشار در چاهک آگار بین 60/0±56/6 تا 10/1±93/54 میلی‌متر متغیر بود. نتیجه­‌گیری اسانس برازمبل می‌تواند با وجود ترکیبات فنلی و کامفور به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی طبیعی در صنعت غذا مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نانوامولسیون, اسانس برازمبل, پاتوژن‌های غذایی, میکرودایلوشن براث, ضد باکتریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093635,
author = {احمدی, کتایون and محسن زاده, محمد and پناهی, زهرا and رویا رضائیان دلویی},
title = {بررسی ترکیب شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل (Perovskia abrotanoides) علیه پاتوژن‌های غذایی},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2022},
volume = {10},
number = {1},
month = {December},
issn = {2383-3203},
pages = {107--119},
numpages = {12},
keywords = {نانوامولسیون، اسانس برازمبل، پاتوژن‌های غذایی، میکرودایلوشن براث، ضد باکتریایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیب شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی نانوامولسیون اسانس برازمبل (Perovskia abrotanoides) علیه پاتوژن‌های غذایی
%A احمدی, کتایون
%A محسن زاده, محمد
%A پناهی, زهرا
%A رویا رضائیان دلویی
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2022

[Download]