جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2023-3)

عنوان : ( بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای دهستان پیوه ژن) )

نویسندگان: محبوبه شجری , خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , فااطمه پاسبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فقر، افزایش درآمد، بهبود معیشت ، افزایش رفاه و ارتقاء کیفیت استاندارهای زندگی زنان و خانوارهای آنان است. برنامه های صندوق های اعتبارات خرد بعنوان رویکردی توانمند ساز در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله کشور ما، قرار گرفته است.. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای است که به بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی دهستان پیوه ژن از شهرستان مشهد، پرداخته است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و به شیوه های اسنادی و کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 425 نفر زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خرد این دهستان است که با فرمول کوکران و ضریب خطای 06/0، با حجم نمونه 164 تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده توزیع شدند و مورد پرسشگری قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های آماری t تک نمونه ای، t دو نمونه مستقل و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند و نتایج آزمون ها طبق طیف لیکرت نشان داد، صندوق اعتبارات خرد با میانگین 2.1 در حد کم بر بعد اقتصادی و خیلی کم با میانگین 1.7 بربعد رفاهی زنان روستایی عضو تاثیر داشته است. نتایج کلی نشان داد که عوامل داخلی صندوق اعتبارات خرد همانند مبلغ پایین وام، پایین بودن موجودی سرمایه، ضعف در بازاریابی و فروش و عوامل بیرونی همانند تورم و رشد شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید واقعی به صورت سیستمی بر اثرگذاری کم اعتبارات خرد بر شاخص های توانمندسازی اقتصادی و رفاهی اعضای خود موثر بوده است

کلمات کلیدی

, توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی, مشاغل خرد, صندوق اعتبارات خرد, دهستان پیوه ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093669,
author = {شجری, محبوبه and بوزرجمهری, خدیجه and صادقلو, طاهره and فااطمه پاسبان},
title = {بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای دهستان پیوه ژن)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2023},
month = {March},
issn = {2008-1391},
keywords = {توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی، مشاغل خرد، صندوق اعتبارات خرد، دهستان پیوه ژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمند سازی اقتصادی و رفاهی زنان روستایی مطالعه موردی: روستاهای دهستان پیوه ژن)
%A شجری, محبوبه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A صادقلو, طاهره
%A فااطمه پاسبان
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2023

[Download]