جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (20), شماره (41), سال (2023-2) , صفحات (1-36)

عنوان : ( تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد )

نویسندگان: سحر احمدزاده , علی اکبر عنابستانی , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانایی افراد برای تطبیق با ارزش‌ها، سنت‌ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آن‌ها خو گرفته‌اند و کارکردن در محیط متفاوت و متنوع فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است و آن را می‌توان پیش‌بینی‌کننده سازگاری فرهنگی و تصمیم‌گیری موفقیت‌آمیز در انجام دادن وظایف محول‌شده دانست. هوش فرهنگی قابلیت تعمیم به خرده‌فرهنگ‌های نژادی و قومی درون فرهنگ ملی را دارد؛ بنابراین مدیران محلی ازجمله دهیاران می‌توانند از آن در تعاملات روزمره بهره ببرند. در این مقاله تلاش شد تا میزان اثرگذاری هوش فرهنگی دهیاران بر عملکرد زمینه‌ای آنان در نواحی روستایی شهرستان مشهد بررسی شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن براساس مطالعات میدانی از سطح منطقه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 24 روستای نمونه با جمعیت 86856 نفر در قالب 23997 خانوار است که حجم نمونه با روش کوکران 229 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک از بین روستاییان انتخاب شد. به این حجم نمونه، 24 دهیار، 24 نفر از اعضای شورای اسلامی روستاها و 6 نفر از کارشناسان اداری افزوده شد و درنهایت 283 پرسشنامه ت کمیل شد. یافته‌های مطالعه براساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل ساختاری برمبنای نتایج حاصل از دیدگاه همه پاسخگویان نشان می‌دهد، ضریب تعیین عملکرد زمینه‌ای 1729/0 است؛ به‌عبارتی 29/17 درصد از تغییرات متغیر عملکرد زمینه‌ای دهیاران تحت‌تأثیر ابعاد هوش فرهنگی آنان است. بعد فراشناختی هوش فرهنگی با ضریب 91/5 بیشترین تأثیر مثبت و معنادار را دارد و پس از آن، بعد رفتاری هوش فرهنگی با ضریب 923/2 بر عملکرد زمینه‌ای دهیاران مؤثر است. در این مطالعه بین ابعاد دانش و انگیزش هوش فرهنگی و عملکرد زمینه‌ای دهیاران رابطه‌ای مشاهده نشد. در این مطالعه دهیارانی که در مقایسه با دیگران نمره هوش فرهنگی بیشتری را کسب کرده‌اند، توانسته‌اند با رفتارهای خودنظم‌ده در پیگیری وظایف، سخت‌کوشی و تسهیل بین‌فردی عملکرد زمینه‌ای بهتری را نشان دهند. در این راستا، برنامه‌های مربوط به تقویت هوش فرهنگی با برگزاری کارگاه‌های عملی توسط نهادهای دست‌اندرکار ازجمله بخشداری‌ها و نظام جامع جبران خدمات، مبتنی بر پرداخت براساس عملکرد و کارایی افراد در قالب سیستم حقوق و مزایا پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

هوش فرهنگی. دهیاران. مدیریت روستایی. عملکرد زمینه ای. شهرستان مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093921,
author = {احمدزاده, سحر and عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید},
title = {تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2023},
volume = {20},
number = {41},
month = {February},
issn = {2383-2487},
pages = {1--36},
numpages = {35},
keywords = {هوش فرهنگی. دهیاران. مدیریت روستایی. عملکرد زمینه ای. شهرستان مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد
%A احمدزاده, سحر
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2023

[Download]