مهندسی عمران فردوسی, Year (2022-7)

Title : ( بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی )

Authors: Sina Heyrani Moghaddam , Ahmad Shooshtari ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

طراحی لرزهای سازهها باید به نحوی صورت گیرد که هزینههای تعمیر سازه پس از وقوع زلزله به حداقل برسند. سیستمهای مرکزگرا همچون دیوار بتنی پس کشیده این هدف را تأمین میکنند. در این پژوهش برای مقایسه رفتار لرزه ای سیستم پیشنهادی دیوار بتنی پس کشیده دارای میراگر اصطکاکی با سیستم دیوار بتنی پس کشیده دارای میلگردهای مستهلک کننده و دیوار برشی بتنی معمولی، سه سیستم مذکور درساختمانهای سه، شش و ده طبقه با استفاده از نرم افزار تحت اثر بارگذاری چرخهای و تحلیل تاریخچه زمانی قرار میگیرند. ضریب جذب انرژی در مجموع چرخه های بارگذاری اعمالی در دیوار بتنی پس کشیده دارای میراگر اصطکاکی برای سازه های سه، شش و ده طبقه بهترتیب 37 .1 ، 40 . 1 و 02 .2 برابر دیوار بتنی پس کشیده دارای میلگردهای مستهلک کننده و 1.15 ،1.05 و 1.72 برابر دیوار برشی بتنی معمولی است. تحت اثر هفت رکورد زلزله اعمالی میانگین جا به جایی جانبی نسبی حداکثر طبقات پایین در سیستم دیوار برشی بتنی معمولی کمتر از دو سیستم دیگر و میانگین جا به جایی جانبی نسبی حداکثر در طبقات بالا در سیستم دیوار بتنی پسکشیده دارای میراگر اصطکاکی کمتر از سایر سیستمها است.

Keywords

, دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا, میراگر اصطکاکی, میلگردهای مستهلک کننده, بارگذاری چرخهای, تحلیل تاریخچه زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093973,
author = {Heyrani Moghaddam, Sina and Shooshtari, Ahmad},
title = {بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2022},
month = {July},
issn = {2783-2805},
keywords = {دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا، میراگر اصطکاکی، میلگردهای مستهلک کننده، بارگذاری چرخهای، تحلیل تاریخچه زمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی
%A Heyrani Moghaddam, Sina
%A Shooshtari, Ahmad
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2022

[Download]