بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Shooshtari


موارد یافت شده: 87

1 - Optimal design of friction tuned mass damper for seismic control of an integral bridge (چکیده)
2 - Joint Slip Formulation for Members with Double Angle Section Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
3 - محاسبه پارامترهای میراگر رمی تنظیم شونده و بررسی عملکرد آن بر روی پل یکپارچه چهار دهانه (چکیده)
4 - بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی (چکیده)
5 - مقا یسه رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی با اشکال مختلف شکاف (چکیده)
6 - Numerical and experimental investigation on seismic performance of proposed steel slit dampers (چکیده)
7 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
8 - تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
9 - Analytical Solution for a Fluid-Structure Interaction Problem in Comparison with Finite Element Solution (چکیده)
10 - مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی) (چکیده)
11 - مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار (چکیده)
12 - Nonlinear static and dynamic behaviors assessment of self-centering post-tensioned concrete wall with multiple-slit device (چکیده)
13 - The Effect of Nonlinear Behavior of Bolted Connections on Dynamic Analysis of Steel Transmission Towers (چکیده)
14 - بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده در کنترل لرزه ای پل های یکپارچه (چکیده)
15 - مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار (چکیده)
16 - بررسی تاثیر میراگرهای جرمی بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح (چکیده)
17 - بررسی تاثیر شدت زلزله بر پاسخ لرزه ای پل های یکپارچه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده (چکیده)
18 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
19 - بررسی رشد ترک چسبنده در محیط دو فاز با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
20 - An energy balance method for seismic analysis of cable-stayed bridges (چکیده)
21 - EVALUATING THE SENSITIVITY OF ANALYZING THE SEISMIC HAZARD TO THE TYPE OF EMPIRICAL ATTENUATION RELATIONSHIPS (چکیده)
22 - Output-only modal identification by in-operation modal appropriation for use with enhanced frequency domain decomposition method (چکیده)
23 - بررسی رفتار پوسته های گنبدی کامپوزیتی تحت بار انفجار (چکیده)
24 - Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
25 - بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر فرکانس های طبیعی برج توربین های بادی (چکیده)
26 - تخمین پارامترهای مودال در حال بهره برداری به روش تخصیص مودال عملکردی در حضور با هارمونیک (چکیده)
27 - بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن (چکیده)
28 - تخمین میرایی در سازه ها بر مبنای فقط-خروجی با استفاده از روش تجزیه ی حوزه ی فرکانسی بهبودیافته (چکیده)
29 - The stiffness matrix of cracked finite elements: Introducing shortcomings in applying stiffness approach and proposing a solution (چکیده)
30 - آنالیز مودال عملیاتی در حضور تحریک هارمونیک به روش زیر فضاهای اتفاقی (چکیده)
31 - Output-only modal parameter estimation of structures by Enhanced Frequency Domain Decomposition method (چکیده)
32 - Joint slip investigation based on finite element modelling verified by experimental results on wind turbine lattice towers (چکیده)
33 - Investigation of Soil–Structure Interaction Effects on Seismic Response of a 5 MW Wind Turbine (چکیده)
34 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی (چکیده)
35 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
36 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
37 - Analysis of cracked skeletal structures by utilizing a cracked beam-column element (چکیده)
38 - Introducing new cracked finite elements and a method for SIF calculation of cracks (چکیده)
39 - Investigation of nonlinear dynamic behavior of lattice structure wind turbines (چکیده)
40 - A boundary element method for the Laplace equation in a circular domain (چکیده)
41 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
42 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی (چکیده)
43 - Pushover analysis of gabled frames with semi-rigid connections (چکیده)
44 - A new two-dimensional cracked finite element for fracture mechanics (چکیده)
45 - A Numerical Method to Material and Geometric Nonlinear Analysis of Cable Structures (چکیده)
46 - OPERATIONAL MODAL ANALYSIS TECHNIQUES AND THEIR THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS :A COMPREHENSIVE REVIEW AND INTRODUCTION (چکیده)
47 - Free Vibration Analysis of Gabled Frame Considering Elastic Supports and Semi-Rigid Connections (چکیده)
48 - بررسی اثر لغزش گرهها در دکلهای انتقال نیرو (چکیده)
49 - بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای پل های یکپارچه (چکیده)
50 - بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری (چکیده)
51 - بکارگیری آلیاش اَی حافظ دار شکلی در مقایم سازی ساختماو اُی بتىی مسلح (چکیده)
52 - Analysis of Cracked Truss Type Structures (چکیده)
53 - Forced Vibration Analysis of a Dam-Reservoir Interaction Problem in Frequency Domain (چکیده)
54 - A Multimode Adaptive Pushover Procedure for Seismic Assessment of Integral Bridges (چکیده)
55 - A closed-form solution for a fluid-structure system: shear beam-compressible fluid (چکیده)
56 - Investigating the effect of bond slip on the seismic response of RC structures (چکیده)
57 - Nonlinear analysis of cable structures under general loadings (چکیده)
58 - Analytical Solution for a Fluid-Structure Interaction Problem in Comparison with Finite Element Solution (چکیده)
59 - آنالیز شکست برج های انتقال نیرو (چکیده)
60 - Assessment of behavior of moment-resistant reinforced concrete Buildings subjected to surface blast loads (چکیده)
61 - طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی (چکیده)
62 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for Dynamic Analysis (چکیده)
63 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
64 - تحلیل بار افزون قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
65 - تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار (چکیده)
66 - اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله (چکیده)
67 - بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار (چکیده)
68 - Effects of TMD System on 15-Story R/C Frame Response under Ground Excitation (چکیده)
69 - PREDICTION OF HORIZONTAL RESPONSE SPECTRA OF STRONG GROUND MOTIONS IN IRAN AND ITS REGIONS (چکیده)
70 - ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
71 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی با دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع (چکیده)
72 - تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
73 - بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP (چکیده)
74 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران (چکیده)
75 - An efficient procedure to find shape functions and stiffness matrices of nonprismatic Euler–Bernoulli and Timoshenko beam elements (چکیده)
76 - Seismic Assessment of electric power transmission concrete beams (چکیده)
77 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
78 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
79 - بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای (چکیده)
80 - بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (چکیده)
81 - New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for (چکیده)
82 - Comparison of exact IDA and approximate MPA-based IDA for reinforced concrete frames (چکیده)
83 - Proposed Dynamic Soil Pressure Diagram on Rigid Walls (چکیده)
84 - A NUMERICAL APPROACH TO CONSIDER EFFECTIVENESS OF TMDS ON NONLINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FRAMES (چکیده)
85 - بررسی لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از مدل های فنرهای سه گانه (چکیده)
86 - اثر میانقابهای آجری بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (چکیده)
87 - تاملی بر تاثیر میانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتنی (چکیده)