مدیریت منابع انسانی پایدار, دوره (5), شماره (8), سال (2023-4) , صفحات (16-32)

عنوان : ( جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان )

نویسندگان: علیه متاجی نیمور , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , ابراهیم صالحی عمران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکنون دیگر بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی و اجتماعی، این قاعده را نمی‌پذیرند که هدف کسب و کار، صرفاً کسب و کار است. فرضیه آن‌ها ساده است: سازمان‌ها علاوه بر پرداختن به مسئولیت‌های اقتصادی، باید به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست-محیطی نیز بپردازند. پژوهشگران نشان داده‌اند که «توسعه منابع انسانی» یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در شکل‌گیری این مسئولیت‌ها کمک کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر یافتن پیوندی میان توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی است، چرا که با وجود ارتباط نزدیک با یکدیگر، پژوهش‌های اندکی درباره چگونگی این پیوند صورت گرفته است. بدین منظور از طریق مرور سیستماتیک و تحلیل اسناد به بررسی پژوهش‌های داخلی پرداختیم. بر اساس سوال اصلی پژوهش، محتوا در دو حوزه دسته‌بندی شده‌است: حوزه اول: طبقه‌بندی موضوعی پژوهش‌ها و حوزه دوم: شیوه پیوند بین توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان. در حوزه اول، منابع در سه طبقه دسته بندی شده است: الف) نقش توسعه منابع انسانی در شکل‌گیری مسئولیت اجتماعی سازمان،‌ ب) نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقا مسئولیت اجتماعی سازمان و ج) عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی سازمان. در حوزه دوم، دو نوع پیوند مشخص شده است که هر کدام در دو سطح در نظر گرفته شده‌اند. پیوند نوع اول (توسعه منابع انسانی به مثابه بخشی از مسئولیت اجتماعی سازمان) و پیوند نوع دوم (مسئولیت اجتماعی سازمان به مثابه بخشی از توسعه منابع انسانی).

کلمات کلیدی

توسعه منابع انسانی مسئولیت اجتماعی سازمان مرور سیستماتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093979,
author = {متاجی نیمور, علیه and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی and ابراهیم صالحی عمران},
title = {جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان},
journal = {مدیریت منابع انسانی پایدار},
year = {2023},
volume = {5},
number = {8},
month = {April},
issn = {2717-3836},
pages = {16--32},
numpages = {16},
keywords = {توسعه منابع انسانی مسئولیت اجتماعی سازمان مرور سیستماتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان
%A متاجی نیمور, علیه
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%A ابراهیم صالحی عمران
%J مدیریت منابع انسانی پایدار
%@ 2717-3836
%D 2023

[Download]