علوم اجتماعی, سال (2023-5)

عنوان : ( طراحی چارچوب راهبردی رهبری سلامت‌محور مبتنی بر نظریه نقاط مرع استراتژیک )

نویسندگان: شیما صفرمحمدلو , لیلا علیایی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت نقش رهبران در ارتقای سلامت کارکنان به اندازه‌ای است که در سال‌های اخیر مفهوم \\\"رهبری سلامت محور\\\" وارد مباحث علمی شده است. با توجه به اینکه نظریه رهبری سلامت محور مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در تحقیقات گذشته کمتر مورد توجه بوده، همراستایی راهبردهای آن بر اساس نقاط مرجع بررسی شده است. در این پژوهش به طراحی چارچوب راهبردهای رهبری سلامت محور مبتنی بر نظریه نقاط مرجع استراتژیک در شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق پرداخته می‌شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است که در آن از روش‌های کیفی داده بنیاد و تحلیل محتوای کیفی جهت طراحی چارچوب استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در شرکت‌های دولتی فعال در صنعت برق بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه از مصاحبه عمیق برای گردآوری داده‌‌ها استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش، راهبردهای رهبری سلامت‌محور در 4 مقوله شامل اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری، و راهبردهای محیطی شناسایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت کیفیت زندگی کارکنان با رهبری مبتنی بر روابط داخلی ، اقدامات شغلی با رهبری عقلایی، سبک مدیریت و رهبری با رهبری مبتنی بر روابط انسانی، و راهبردهای محیطی با رهبری باز همراستا می باشد.

کلمات کلیدی

رهبری سلامت محور نقاط مرجع استراتژیک نظریه داده بنیاد تحلیل محتوای کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094417,
author = {شیما صفرمحمدلو and لیلا علیایی and ملک زاده, غلامرضا},
title = {طراحی چارچوب راهبردی رهبری سلامت‌محور مبتنی بر نظریه نقاط مرع استراتژیک},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2023},
month = {May},
issn = {2008-1383},
keywords = {رهبری سلامت محور نقاط مرجع استراتژیک نظریه داده بنیاد تحلیل محتوای کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی چارچوب راهبردی رهبری سلامت‌محور مبتنی بر نظریه نقاط مرع استراتژیک
%A شیما صفرمحمدلو
%A لیلا علیایی
%A ملک زاده, غلامرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2023

[Download]