اقتصاد مقداری, سال (2021-6)

عنوان : ( پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک) )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , تقی ابراهیمی سالاری , زینب شعبانی کوشالشاهی , عباس آجری آیسک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. مطابق نتایج این آزمون، وجود یک حد آستانه برای متغیر مذکور به تأیید رسید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی-داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, رفتار مصرفی, نااطمینانی اقتصاد کلان, شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (MII), کشورهای عضو اوپک, الگوی رگرسیون آستانه ای پانل (PTR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094422,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and ابراهیمی سالاری, تقی and شعبانی کوشالشاهی, زینب and آجری آیسک, عباس},
title = {پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2021},
month = {June},
issn = {2008-5850},
keywords = {رفتار مصرفی، نااطمینانی اقتصاد کلان، شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (MII)، کشورهای عضو اوپک، الگوی رگرسیون آستانه ای پانل (PTR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک)
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A شعبانی کوشالشاهی, زینب
%A آجری آیسک, عباس
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2021

[Download]