ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی , 2022-03-06

عنوان : ( بررسی وضعیت اخلاق حرفهایدرنو معلمان استخدامی آموزش و پرورش )

نویسندگان: عطیه صابری , غلامرضا ملک زاده , محمود میرزاده کوهشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرفه ای بودن نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است. رعایت اخلاق حرفه ای در هر پیشه و شغل،تضمین کننده سلامت و بهبود عملکرد آن فرایند میباشد و زمینه افزایش تعهد و احساس مسئولیت پذیری را فراهم میکند. بی توجهی به اخلاق در آموزش به توانایی فراگیران آسیب میرساند. اخلاق آموزش در مکان های آموزشی، تامین کننده منافع و رفاه فردی و گروهی افراد میبا شد. روش این مقاله از نوع تو صیفی – کاربردی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل نو معلمان استخدامی آموزش و پرورش شهر تهران که از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷ جذب شده اند میباشد تعداد آنها ۷۰۰ نفر میباشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ۲۴۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای که پایایی آن۰.۹۵ است استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد نو معلمان استخدامی آموزش و پرورش در مولفه اخلاق حرفه ای به ترتیب صادق بودن ۴.۴۹ و وفاداری ۴.۴۷و برترجویی ورقابت طلبی ۴.۴۲دارای بیشترین میانگین میباشد همچنین کمتر مولفه ها به ترتیب شامل رعایت و احترام ارزش های اجتماعی ۳.۶۲و احترام به دیگران۳.۹۹و عدالت و انصاف ۴.۲۶میباشند

کلمات کلیدی

, اخلاق حرفهای , نو معلمان , آموزش و پرورش , معلمان استخدامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094481,
author = {عطیه صابری and ملک زاده, غلامرضا and محمود میرزاده کوهشاهی},
title = {بررسی وضعیت اخلاق حرفهایدرنو معلمان استخدامی آموزش و پرورش},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اخلاق حرفهای ، نو معلمان ، آموزش و پرورش ، معلمان استخدامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت اخلاق حرفهایدرنو معلمان استخدامی آموزش و پرورش
%A عطیه صابری
%A ملک زاده, غلامرضا
%A محمود میرزاده کوهشاهی
%J ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
%D 2022

[Download]